Обгрунтування економічної доцільності впровадження ресурсозберігаючих технологій як чинника економічного розвитку підприємств

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Aвтори:

В.В. Козик, кандидат економічних наук, професор, Національний університет Львівська політехніка, Інститут економіки і менеджменту, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій, м. Львів, Україна

Т.О. Петрушка, Національний університет Львівська політехніка, Інститут економіки і менеджменту, асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, м. Львів, Україна

О.Ю. Ємельянов, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет Львівська політехніка, Інститут економіки і менеджменту, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, м. Львів, Україна

Реферат:

Мета. Розроблення теоретичних та методичних засад обґрунтування економічної доцільності впровадження ресурсозберігаючих технологій як чинника економічного розвитку підприємств.

Методика. У роботі використано загальнонаукові методи дослідження: узагальнення, системний аналіз, абстрагування, групування, а також застосовано метод моделювання при дослідженні процесу технологічних змін та оптимізаційний підхід при визначенні найкращого моменту заміни застарілих основних засобів.

Результати. З’ясовано сутність понять ресурсозбереження та економічний розвиток, встановлено ознаки його ресурсозберігаючого типу, запропоновані показник інерційності технологій та принцип періодичної ротації технологічного лідера галузі, розроблено критерій доцільності заміщення існуючої технології новою ресурсозберігаючою та запропоновано метод визначення оптимального моменту заміни застарілих основних засобів.

Наукова новизна. Удосконалені методи обґрунтування доцільності вкладення інвестицій у впровадження на підприємстві ресурсозберігаючих технологій шляхом виокремлення технологічної складової основних засобів, урахування міри технологічної інерційності та встановлення закономірностей оптимізації часових параметрів процесу технологічних змін.

Практична значимість. Використання запропонованих методичних засад у практиці роботи економістів та менеджерів промислових підприємств дозволить підвищити рівень обґрунтованості програм технічного розвитку цих підприємств завдяки визначенню найкращих обсягів інвестицій у впровадження ресурсозберігаючих технологій.

 

1. Райберг Б.А. Современный экономический словарь / Райберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Стародубцева Е.Б. – М.: ИНФРА, 1996. – 496с.

Rayberg, B.A., Lozovskiy, L.Sh. and Starodubtseva, Ye.B. (1996), Sovremennyi ekonomicheskiy slovar [Modern Economic Dictionary], INFRA, Moscow, Russia.

 

2. Апаршина О.І. Методологічні підходи до трактування поняття „ресурсозбереження“ / О.І.Апаршина // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтектуальної власності – 2011.

Aparshyna, O.I. (2011), “Methodological approaches towards interpretation of resource saving concept”, Teoretychni i practychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti

 

3. Лебединский Ю.П. Ресурсосбережение и экология  / Лебединский Ю.П., Склянкин Ю.В., Попов П.И.  – К.: Политиздат Украины, 1990. – 230 с.

Lebedynskiy, Yu.P., Sklyankin, Yu.V. Popov, P.I. (1990), Resursozberezheniye i ekologiya [Resource Saving and Ecology], Politizdat Ukrainy, Kiev, Ukraine.

 

4. Коротков Э.М. Концепція менеджмента / Коротков Э.М.  – М.: Дека, 1997. – 304 с.

Korotkov, E.M. (1997), Kontseptsia menedzhmenta [The Concept of Management],Deka, Moscow, Russia

 

5. Черненький В.П. Економічний розвиток підприємства: сутність та види / В.П. Черненький // Формування ринкової економіки. –  2010. – № 23. – С. 116–126.

Chernenkiy, V.P. (2010), “Enterprise Economic Development: Content and Types”, Formuvannia rynkovoi ekonomiky, no. 23, pp. 116–126.

 

6. Афанасьєв Н.В. Управление развитием предприятия / Афанасьєв Н.В., Рогожин В.Д., Рудыка В.И. – Харьков: Издательский дом „ИНЖЭК“, 2003. – 184 с.

Afanasyev, N.V., Rogozhyn, V.D., Rudyka, V.I. (2003), Upravleniye razvitiyem predpriyatia [Enterprise development control], Publishing houseINGEK”, Kharkov, Ukraine.

 

7. Богатирьов І.О. Управління розвитком підприємства (за матеріалами малих підприємств меблевої промисловості України): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / І.О. Богатирьов. – К., 2004. – 22 с.

Bohatyrov, I.O. (2004), “Enterprise development management (after materials of small furniture enterprises of Ukraine)”, The abstract of Cand. Sci. (Econ.) dissertation, 08.06.01, Kyiv, Ukraine

 

8. Гришко В.А. Показники та методи оцінювання інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств / В.А.Гришко // Схід. аналітично-інформа­ційний журнал – 2010. – № 7(107). – С. 18–21.

Hryshko, V.A. (2010),The indicators and assessment methods for machine building enterprises innovative potential”, Analytics and information journalSkhid, Donetsk, Ukraine.

 

9. Колещук О.Я. Обґрунтування критерію прийняття оптимальних рішень щодо оновлення основних засобів машинобудівних підприємств / О.Я. Колещук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – № 20.1. – С. 302–308.

Koleshchuk, O.Ya. (2010), Obgruntuvannia kryteriu pryiniattia optymalnykh rishen shchodo onovlennia osnovnykh zasobiv mashynobudivnykh pidpryemstv [Substantiation of Optimal Criteria for Desissionmaking Conserning the Fixed Assets of Machine-Building Enterprises Renovation], Naukovyi visnyk NLTU, Lviv, no. 20.1, pp. 302–308.

 

10. Економічний вибір оптимальних технологій: мікро- та макроекономічні аспекти: монографія / Стадницький Ю., Загородній А., Капітанець О., Товкан О.  – Львів: ЗУКЦ, 2006. – 320 с.

Stadnytskyi, Yu., Zahorodnii, A, Kapitanets, O. and Tovkan, O (2006), [Economic-Oriented Selection of Optimal Technologies: Micro- and Macroeconomic Aspects]monograph, ZUKTS, Lviv, Ukraine.

 

Files:
2013_4_kozyk
Date 2014-07-24 Filesize 139.11 KB Download 343

Відвідувачі

3230778
Сьогодні
За місяць
Всього
177
17381
3230778

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2013 Зміст №4 2013 Економіка та управління Обгрунтування економічної доцільності впровадження ресурсозберігаючих технологій як чинника економічного розвитку підприємств