Вимоги до авторів

Вимоги до оформлення статей

Рейтинг користувача:  / 11

До розгляду приймаються статті українською (для авторів з України), російською (для авторів із Казахстану та інших країн колишнього СНД) або англійською (для інших іноземних авторів) мовами у версії Microsoft Word 2010, надіслані електронною поштою, що супроводжуються заповненим Перевірочним листом.

Після проходження зовнішнього рецензування стаття для публікації перекладається авторами англійською.

Параметри сторінки: поля верхні та нижні – 2,5 см, ліві та праві – 2,0 см. Форматування статті – у дві колонки із проміжком 0,7 сантиметрів. Перші рядки всіх абзаців з відступом 0,5 см, шрифт Times New Roman, кегль 9, інтервал 1. Основна назва статті – кегль 13, назви іншими мовами – кегль 12 малими літерами. Заголовки елементів основного тексту виділяються напівжирним шрифтом.

Структура статті:

 • ініціали, прізвища всіх авторів (не більше 5 осіб, у т.ч. не більше 4 із однієї організації), місце роботи (без дублювання інформації для авторів з одного місця роботи), місто, країна, електронна пошта (тільки для автора-кореспондента), orcid.org/… (форматуванням у 2 колонки) та назва статті (до 10 слів – форматуванням на всю сторінку) даються мовою статті;
 • реферати (200‒300 слів виключно загальноприйнятої термінології) повинні бути структурованими та містити наступні елементи: мета;  методика;  результати; наукова новизна;  практична значимість; ключові слова (6–8 слів). Реферат мовою статті (форматуванням на всю сторінку) не повинен повторювати назву статті. У рефераті повинна бути надана чітка й бажано коротка інформація відповідно до назви кожного розділу, без повторів і зайвого тексту;
 • основний текст статті (у дві колонки);
 • список літератури (References);
 • назви статті, інформація про авторів і реферати в кінці статті українською/російською та англійською (усього трьома мовами для повної статті) форматуються у дві колонки;
 • розділ журналу для розміщення статті.

Основний текст статтіповинен містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми (Introduction);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій (Literature review);
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;
 • формулювання мети статті та постановка завдань (Purpose);
 • опис методики (структури, послідовності) проведення дослідження (Methods);
 • виклад основного матеріалу та отриманих наукових результатів (Results);
 • висновки й перспективи подальшого розвитку у цьому напрямі (Conclusions);
 • назва та номер проекту, у рамках якого отримані представлені результати, та, за бажанням автора, згадування організацій, людей, які сприяли чи спонсорували дослідження (Acknowledgements).

Обсяг статті, включаючи текст, таблиці, рисунки, повинен складати від 7 до 11 сторінок українською/російською мовами (для неангломовних авторів) та від 6 до 9 сторінок (для англомовного варіанту статті). Площа, зайнята рисунками, повинна бути не більше 25 % об’єму основного тексту статті. Матеріал має бути викладений стисло, без повторювань даних таблиць і рисунків у тексті. Неприпустимо використовувати такі елементи форматування як „розрив розділу з нової сторінки“ та колонтитули.

Рисунки (діаграми, фото та ін.) подаються разом із текстом у місцях посилань на них та обов’язково в окремих файлах у кольоровому й чорно-білому зображенні (векторні, JPEGабоTIFF) із розподільною здатністю не менше 600 dpi. Ширина рисунків – 8,15 см або не більше 17 см для карт, схем та інших об’ємних матеріалів. Рисунок має бути розташований у колонку (для невеликих зображень) або по центру, без обтікання текстом. Рисунки розміщують «у тексті» (не в таблицях). Символи, підписи, лінії рисунків слід виконувати таким чином, щоб вони сприймалися після приведення розміру рисунка до ширини 1 колонки, розмір тексту на рисунках – 8 pt (для рисунків розміром у колонку). Підписи до рисунків повинні містити нумерацію в порядку розміщення в тексті та пояснювальний підпис, що виділяються курсивом. Неприпустимо включати підписи до самого рисунка. У статті не дозволяється використовувати чужі рисунки, а також власні, що раніше були опубліковані, без письмового дозволу авторів або журналу-правовласника. Виключеннями є геологічні карти та власні схеми чи установки (із обов’язковим посиланням на джерело).

Формули у статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул – внутрішній редактор формул у редакторі Microsoft Word for Windows. Формули завдовжки понад 8 см розбивають на окремі блоки до 8 см (за окремими винятками –17 см). Формули відокремлюють від тексту зверху та знизу одним інтервалом. Нумерація формул ставиться тільки у разі подальшого посилання на них у тексті статті – справа в дужках. Усі фізичні величини подаються в системі СІ. Цілі частини від десяткових відокремлюються крапкою. Одиниці вимірювання ставляться поза межами формул у тексті.

Таблиці подаються у книжній або альбомній орієнтації залежно від розміру, вони повинні мати тематичні заголовки і номери, фон таблиці іншим кольором не виділяють. Бажана довжина таблиці – не більше однієї сторінки, ширина – 8,15 або 17 см. Розмір символів у таблицях – 8 pt (для ємких не менше, ніж 6 pt). Усі таблиці повинні створюватись у форматі «Таблиця», а не рисунок.

Список літератури у стилі АРА (20–30 джерел не старші за 2010 рік; кількість самопосилань до 20 %; посилання на «Науковий вісник НГУ» не використовувати; російські й білоруські джерела небажані; не використовувати навчальну літературу, дисертації, автореферати та звіти НДР) наводиться в порядку згадування в тексті англійською. Список літератури мовою оригіналу надати в кінці статті окремим списком. Посилання на літературу в тексті статті надається по порядку, у міру їх появи. Для кожного джерела надається окрема інформація, максимум в одних дужках дозволяється об’єднувати не більше 2-х джерел.  Посилання на літературні джерела в тексті подають у квадратних дужках, нумерація у списку літератури – без дужок, цифрою із крапкою, напівжирна. Транслітерація прізвищ авторів виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української). Автори обов’язково повинні надати: ідентифікатор https://doi.org/... джерела; для матеріалів конференцій ДОІ або електронний режим доступу; для книжок ISBN. Розмір шрифту для списку літератури – кегль 8.

Стаття має бути ретельно перевірена та супроводжуватися наступними скан-копіями документів: письмовою рецензією-рекомендацією, підписаною доктором наук відповідного профілю; експертним висновком про можливість відкритої публікації поданої статті та ліцензійною угодою (ці документи надсилаються електронною поштою). При наданні статті автори вказують розділ журналу для її розміщення та дату першого надходження статті.

Відомості про авторіву електронному вигляді: прізвище, ім’я та по батькові повністю, місце роботи (повна назва організації), місто, країна, контактні мобільні телефони, електронна пошта та ідентифікатор orcid.org/… (форматуванням на всю сторінку, запис даних у ряд через коми, без розміщення в таблиці). Відомості подаються в окремому файлі українською та англійською мовами. Відповідність orcid.org/… повинна бути перевірена авторами на сайті. У Відомостях виділити прізвище контактуючого автора та номер мобільного телефону для термінового зв’язку у разі потреби.

Англомовний варіант статті повинен бути перевірений авторами на відсутність кирилиці в тексті за допомогою програми Highlite cyrillic characters.

 

Відповідальність за зміст статті несе автор. Надіслані матеріали не повертаються.

 

Авторами до редакції на розгляд надсилається нова стаття, Перевірочний лист, Відомості про авторів за Вимогами (одним пакетом в електронному вигляді). За відсутності яких-небудь документів стаття не розглядається.

Після прийняття статті до публікації авторами надсилається повний пакет документів: остаточний варіант україномовної статті; англомовний варіант статті; рисунки окремими файлами високої розподільної здатності кольорові та чорно-білі; скан-копії документів (Рецензія-рекомендація, Експертний висновок, Ліцензійна угода) тільки електронною поштою.

 

Статті, що не відповідають Вимогам редакції «Наукового вісника НГУ», не розглядаються.

 

Відвідувачі

6678597
Сьогодні
За місяць
Всього
3883
182785
6678597

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Авторам і читачам вимоги до авторів