Планування розвитку промислового підприємства з урахуванням рівня участі країни у глобалізаційних процессах

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Ю.В. Никифорова, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, асистент кафедри економічного аналізу та фінансів, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Розробка стратегії планування розвитку промислового підприємства з урахуванням рівня участі країни у процесах глобалізації. Удосконалення методичних підходів щодо планування розвитку промислового підприємства на основі економіко-математичної моделі оцінки рівня глобалізації країни.

Методика. Щоб оцінити рівень участі країни у процесах глобалізації, було використано поетапне структурно-логічне вирішення поставленої задачі, використовуючи математичний апарат теорії наближення й відновлення функції. Перший етап передбачає відбір основних макроекономічних показників країни, що можуть суттєво впливати на рівень глобалізованості країни (ступінь її залучення у процеси світової глобалізації). На другому етапі, за допомогою побудованої функціональної залежності між індексом рівня глобалізації та зазначеними фінансово-економічними показниками, проводиться дослідження тенденцій глобалізованості в ситуаціях, коли лише один або два економічні фактори змінюється в часі, а інші залишаються незмінними, рівними значенням у певний період часу. На основі аналізу результатів досліджень, а також інформації про переваги й недоліки процесів глобалізації та їх вплив на розвиток економіки країни, сформована система нечіткого виводу оцінки зовнішніх умов розвитку промислового підприємства.

Результати. Виділено макроекономічні показники країн, динаміка яких, у деякій мірі, залежить від процесів світової глобалізації. Пропонується враховувати найбільш вагомі, а також такі параметри, як: ринкова капіталізація компаній на біржі (у % від ВВП); індекс інтернаціоналізації; індекс транс національності; відношення прямих іноземних інвестицій до ВВП; відношення індексу обсягу продукції промисловості до торгівлі товарами.

Наукова новизна. Оцінку рівня глобалізації країни здійснено за допомогою методу групового врахування аргументів, з використанням статистичної інформації про макроекономічні показники деяких країн, у тому числі й України.Розроблено та програмно реалізовано алгоритм методу групового врахування аргументів для моделювання функціональної залежності „оцінки“ рівня глобалізації країни від наступних макроекономічних показників: інфляція; рівень безробіття; приріст ВВП; ринкова капіталізація компаній на біржі (у % від ВВП); частка країни у світовому експорті; частка країни у світовому імпорті; експорт; імпорт; середнє значення індексу інтернаціоналізації; середнє значення індексу транснаціональності; відношення прямих іноземних інвестицій до ВВП; відношення індексу обсягу продукції промисловості до торгівлі товарами (у % від ВВП).

Практична значимість. Полягає в тому, що теоретичні положення даної роботи доведені до рівня конкретної методики, пропозицій щодо вдосконалення процесу планування розвитку промислового підприємства з урахуванням рівня участі країни у глобалізаційних процесах. Визначення рівня участі країни у процесах глобалізації сприяє детальному вивченню зовнішнього середовища, в якому відбувається конкурентна діяльність промислових підприємств, а також ефективному плануванню розвитку промислових підприємств з урахуванням світових тенденцій.

 

Список літератури / References:

1. Галушко О.С. Вибір ефективних напрямів розвитку промислового підприємства в умовах глобалізації на основі економіко-математичного моделювання О.С. Галушко, Ю.В. Никифорова, Л.С. Коряшкіна // Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал „Економічний вісник“ Національного гірничого університету. – 2012. – № 3. – С.103–115.

Halushko,O.S., Nykyforova,Yu.V., Koryashki-na, L.S.(2012), “The choice of effective directions in development of the industrial enterprise in the conditions of globalization through economic and mathematical modeling”, Ekonomichnyy visnykNational Mining University, no.3, pp. 103–115.

2. Висоцький Г.Г. Стратегічне планування розвитку промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами“ / Г.Г. Висоцький – Харків, 2005. – 18с.

Vysotskyy,H.H. (2005), “Strategic planning for industrial enterprises”, Abstract of Cand. Sci. (Econ.) dissertation, Economics, Organization and Management,Kharkiv National Economic University, Kharkiv, Ukraine.

3Тимощук М.Р. Оцінювання потенціалу та планування соціально-економічного розвитку підприємств машинобудування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами“ (за видами економічної діяльності) / М.Р. Тимощук – Львів, 2008. – 34с.

Tymoshchuk,M.R. (2008)“Evaluation of capacityandplanning the socio-economic development of mechanical engineering enterprises”, Abstract of Cand. Sci. (Econ.) dissertation, Economy and Enterprises Management, National University “Lviv Polytechnic”, Lviv, Ukraine.

4Євтухова С.М. Параметри стратегічного планування розвитку корпоративних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами“ (за видами економічної діяльності) / С.М. Євтухова – Одеса, 2009. – 15с.

Yevtukhova, S.M.(2009), “Parameters of development strategic planning for corporate enterprises”, Abstract of Cand. Sci. (Econ.) dissertation, Economy and Enterprises Management, National Academy of Sciences of Ukraine “Institute of Marketand Economic and Environmental Studies”, Odesa, Ukraine.

5. Нападовська Л.А. Системне планування господарської діяльності торговельних підприємств у нестабільному середовищі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами“ (за видами економічної діяльності) / Л.А. Нападовська – К., 2009. – 22 с.

Napadovska, L.A.(2009), “System planning business trade enterprises in an unstable environment”, Abstract of Cand. Sci. (Econ.) dissertation, Economy and Enterprises Management, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv, Ukraine.

6Горецкая Е.О. Построение индекса уровня глобализации мировой экономики [Електронний ресурс] /Е.О.Горецкая, В.Ю. Сапрыкина, Т.Л.Миселимян // Научно-практический журнал „Сфера услуг: инновации и качество“. – 2011. – Выпуск №1.– Режим доступу: URL: http://journal.kfrgteu.ru/old_ nomer.php?number=1

Goretskaya, Ye.O., Saprykina, V.Yu. and Miselimyan, T.L. (2011), “Building index level of economic globalization”, available at: http://journal.kfrgteu.ru/old_nomer.php?number=1 (accessedJanuary7, 2012)

7. Kearney, A.T. “ForeignPolicy”, available at: http://www.atkearney.com, (accessed November 12, 2012).

8. Грешилов А.А. Математические методы построения прогнозов / А.А. Грешилов, В.А. Стакун, А.А. Стакун − М.: Радио и связь, 1997. − 112с.

Greshylov, A.A., Stakun, V.A. and Stakun, A.A. (1997), Matematicheskye metody postroenyya prognozov [Mathematical Methods of Forecasting], Radio i svyaz, Moscow, Russia.

 

Files:
2013_2_nykyforova
Date 2014-05-06 Filesize 356.99 KB Download 459

Відвідувачі

3253211
Сьогодні
За місяць
Всього
289
5845
3253211

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Індексація журналу UkrCat Архів журналу 2013 Зміст №2 2013 Економіка та управління Планування розвитку промислового підприємства з урахуванням рівня участі країни у глобалізаційних процессах