Концептуальний підхід до розробки фінансової стратегії формування капіталу підприємств

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

І.В. Викиданець, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, аспірантка, м. Донецьк, Україна

Реферат:

МетаОбґрунтування концептуального підходу до розробки фінансової стратегії формування капіталу підприємств на основі сучасних методів фінансового управління.

Методика. Розробка стратегії формування капіталу підприємств розглядається як підсистема стратегічного фінансового планування, що базується на організаційному забезпеченні, формується за рахунок основних бізнес-процесів, залежить від тенденцій фінансового ринку, ґрунтується на фінансових та нефінансових показниках функціонування. Методика дослідження ґрунтується на оцінці внутрішнього й зовнішнього середовища функціонування підприємства, врахуванні його фінансового потенціалу.

Результати. Надані рекомендації щодо формування матриці фінансових стратегій з метою вибору найбільш раціональної побудови стратегічної картки формування капіталу, його прогнозування відповідно до визначених стратегічних орієнтирів.

Наукова новизна. Використання динамічних методів оцінки потреби в капіталі, її прогнозування в контексті збалансованої системи показників і вартісно-орієнтованого підходу до управління підприємствами.

Практична значимість. Підвищення ефективності функціонування всіх складових, що забезпечують життєздатність фінансового потенціалу формування капіталу підприємства.

 

Список літератури / References:

1. Блонська В.І. Проблеми розвитку стратегічного планування на вітчизняних підприємствах/ В.І. Блонська, А.Є. Ботвінова // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.6. – С. 156–160.

Blonska, V.I. and Botvinova, А.Ye. (2006), “Problems of strategic planning development at domestic enterprises”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, Issue 16.6, pp. 156–160.

2. Колісник Б.І. Напрями вдосконалення системи фінансового планування діяльності лісогосподарських підприємств / Б.І. Колісник // Зб. наук. праць: Економічні науки. – Луцьк: ЛНТУ. – 2008. – Ч. 1. – С. 284–294.

Kоlisnyk, B.I. (2008), “Ways of improvement of the system of financial planning of forestry enterprises’ activity”, Economichni nauky, Part 1, pp. 284–294.

3. Бабич Д.В. Стратегічне регулювання стійкого функціонування і розвитку економічних систем: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.02.03 / Бабич Д.В. // Наук.-дослід. екон. ін-т Мін-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. – К., 2002. – 32 с.

Babych, D.V. (2002), “Strategic management of the stable functioning and development of the economic systems”, Abstract of the thesis of Cand. Sci. (Econ.) degree, specialty 08.02.03, Research economic institute of Ministry of economy and on questions Europe integrations of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

4. Теслюк Н.П. Рекомендації щодо удосконалення механізму фінансового планування на підприємствах в умовах економічної кризи [Електронний ресурс]/ Н.П. Теслюк // Вісник Національного транспортного університету. – 2008. – №17/1. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vntu/2008_17_1/index.htm>

Teslіuk, N.P. (2008), “Recommendations in relation to the improvement of mechanism of the financial planning on enterprises in the conditions of economic crisis”, Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu, no.17/1, available at: <http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vntu/2008_17_1/index.htm>

5. Блонська В.І. Вдосконалення планування у стратегічному управлінні розвитком підприємства/ B.I. Блонська, Р.Е. Городинський // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.1. – С.237–242.

Blonska, V.I. and Horodynskyi, R.Ye. (2008), Improvementof planning of enterprise development strategic management, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy,Issue. 18.1, pp. 237–242.

6. Брітченко І.Г. Стратегічні аспекти залучення капіталу підприємствами на фондовому ринку / І. Г. Брітченко, Р.К. Перепелиця, В.І. Славінський // Вісник ДонДУЕТ. 2006. С. 243250.

Britchenko, I.H., Perepelytsia, R.K. andSlavinskyi, V.I. (2006), “Strategic aspects of capital formationby enterprises at fund market”, VisnykDonDUET, pp. 243250.

7. Міоков Г.Л. Управління залученням запозичень суб’єктами господарювання [Електронний ресурс] / Г.Л. Міоков // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. – 2009. – Вип. 16. – Ч.1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npkntu_e/2009_16_1/stat_16_1/47.pdf

Miokov, H.L. (2009), “Management of bringing in of borrowings by business entity”, Collection of scientific papersof the Kirovohrad national technical university,Issue. 16, Part 1, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npkntue/2009_16_1/stat_16_1/47.pdf

8. Зінченко О.А. Підходи до оцінювання якості фінансового результату та фінансово-економічного розвитку підприємства / О.А. Зінченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 3. – Т. 3. – С. 37–40.

Zinchenko, O.A. (2010), “Approaches of evaluation of quality of financial performance and financial and economic development of enterprise”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, Vol. 3, no.3,pp. 37–40.

9. Пирогов Н.К. Закон Гибрата в исследованиях роста фирмы / Н.К. Пирогов, М.Г. Поповидченко // Корпоративные финансы. – 2010. – №1(13). – С.106–119.

Pyrogov, N.K. and Popovidchenko,М.Н. (2010), “Gibrat’slawin researches of firmdevelopment”, Corporate finances, no.1(13), pp. 106–119.

10. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию/ Р. Каплан, Д. Нортон. –Издательство: Олимп-Бизнес, 2003. – 304 с. – ISBN 5-901028-55-4, 0-87584-651-3.

Kaplan, R. and Norton, D. (2003), The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action,Olympus-business, ISBN 5-901028-55-4, 0-87584-651-3.

Files:
2013_2_vykydanets
Date 2014-05-06 Filesize 301.56 KB Download 575

Відвідувачі

3253220
Сьогодні
За місяць
Всього
1
5854
3253220

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Індексація журналу UkrCat Архів журналу 2013 Зміст №2 2013 Економіка та управління Концептуальний підхід до розробки фінансової стратегії формування капіталу підприємств