Літохімія метакластогенних осадів верхів палеопротерозою Криворізького залізорудного басейну в аспекті палеографічних і палеотектонічних умов формування

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

В.В. Покалюк, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, Державна установа „Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України“, м. Київ, Україна

В.В. Сукач, кандидат геологічних наук, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, м. Київ, Україна

Реферат:

Мета. З'ясування палеогеографічних і палеогеодінамічних особливостей седиментогенеза псефо-псамміт-алеврітових парагенезісів глеюватської свити Криворізького залізорудного басейну (КЗБ) на підставі літохімічних даних. Основні завдання досліджень: 1) вивчити структуру вибірки літохімічних даних; 2) реконструювати вихідний мінеральний склад метаосадових порід; 3) провести зіставлення літохімічних параметрів порід з неметаморфізованими аналогами різних кліматичних і геодинамічних зон.

Методика. Використані методи багатовимірної статистики для кластеризації вибірки, а також принцип серіального зіставлення з неметаморфізованими аналогами за низкою літохімічних коефіцієнтів і діаграм.

Результати. Встановлена приналежність метаседиментогенних утворень глеюватської свити КЖБ до слабо диференційованої субграувакково-грауваккової псефо-псаммо-алевритової асоціації порід, проміжної за своїми петрохімічними параметрами між гумідними й арідними терригенними серіями фанерозою. Осадконакопичення здійснювалося за рахунок розмиву протолітів плагіогранітоїдного архейського фундаменту та раніше накопичених відкладів палеопротерозойського чохла. Передбачаються тектонічно активні, напіваридні, басейнові умови седиментації.

Наукова новизна. Визначений набір елементарних літохімічних кластерів, що характеризують повноту гранулометричного та хімічного спектра метаосадів глеюватської свити. Деталізовані літохімічні типи метаосадів верхів палеопротерозою Криворізького залізорудного басейну.

Практична значимість. Дослідження сприяють удосконаленню літохімічної систематики метаседіментогенних порід Криворізького залізорудного басейну. Встановлені літохімічні особливості порід можуть служити важливим кореляційним критерієм при регіональних порівняннях стратифікованих комплексів раннього докембрію України та інших щитів. 

Список литературы / References

1. Интерпретация геохимических данных / [Скляров Е.В., Гладкочуб Д.П., Донская Т.В. и др.]; под ред. Е.В. Склярова. – М.: Интермет Инжиниринг, 2001. –288 с.

Skliarov E.V., Gladkochub D.P., Donskaia T.V. (2001), "Interpretation of geochemical data", Moscow: Intermet Engineering,. 288 p.

2. Юдович Я.Э. Основы литохимии / Юдович Я.Э, Кетрис М.П. – СПб.: Наука, 2000. – 479 с.

Yudovich Ya.E., Ketris M.P. (2000), "Fundamental lithochemistry", Sankt-Peterbourg: Nauka, 479 p.

3. Седиментация в раннем докембрии: типы осадков, метаморфизованные осадочные бассейны, эволюция терригенных обложений / [Розен О.М., Аббясов А.А., Аксаментова Н.В. и др.] – М.: Научный мир, 2006. – 400 с.

Rozen O.M., Abbiasov A.A., Akcamentova N.V. (2006), "Sedimentation in Early Pre-Cambrian: types of sediments, metamorphosed sedimentary basins, evolution of terrigenous deposits", Moscow, Nauchny Mir, 400 p.

4. К вопросу о стратиграфической принадлежности образований глееватской свиты в Криворожской структуре (предложения по уточнению стратиграфической схемы УЩ) / Н.С. Курлов, В.В. Захаров, В.К. Бутырин [и др.] // Геологія і магматизм докембрію Українського щита. – 2000. – С.48–50.

Kurlov N.S., Zakharov V.V., Butyrin V.K. (2000), "About stratigraphic affiliation of Gleevatsky suite in Kryvoy Rog structure (suggestions for specification of Ukrainian shield stratigraphic scheme)", Geology and magmatism of Pre-Cambrian of Ukrainian shield, Kyiv, pp. 48–50.

5. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита / [Єсипчук К.Ю., Боб-ров О.Б., Степанюк Л.М. та ін.] – К.: УкрДГРІ, 2004. – 30 с.

Yesipchuk K.Yu., Bobrov O.B., Stepaniuk L.M. (2004), "Correlation chronostratigraphic scheme of Early Pre-Cambrian of Ukrainian shield", Kyiv: UkrDGRI, 30 p.

6. Криворожская сверхглубокая скважина СГ-8 / [Курлов Н.С., Шеремет Е.М., Козарь Н.А. и др.] – Донецк: Ноулидж, 2011. – 556 с.

Kurlov N.S, Sheremet E.M., Kozar N.A. (2011), "Kryvoy Rog ultradeep well CG-8", Donetsk: Knowledge, 556 p.

7. Глееватские метаконгломераты Кривбасса – континентальные молассы или мелководно-бассейновые отложения? / Е.А. Кулиш, В.В. Покалюк, Н.С. Курлов, Ю.П. Мечников // Геохимия та екологія. Збірник наукових праць Институту геохімії навколишнього середовища. – 2010. – Вып.18. – С.7–26.

Kulish E.A., Pokalyuk V.V., Kurlov N.C., Mechnikov Yu.P. (2010), "Gleevatsky metaconglomerates of Kryvoy Rog iron ore basincontinental molassas or shallow-water basin deposits?" Geochemistry and ecology. Collection of research works of Institute of Environmental Geochemistry, Kyiv, Issue 18, pp. 7–26.

8. Condie K. C. (1993), "Chemical composition and evolution of the upper continental crust: contrasting results from surface samples and shales" Chem. Geol., v. 104, pp. 1–37.

9. Паранько И.С. Метаконгломератовая и метапесчаниково-сланцевая формации верхней части разреза Криворожской структуры (глееватская свита). Статья 2. Особенности происхождения формаций / И.С. Паранько, Г.М. Яценко // Геологический журнал– 1990. – № 5. – С. 124–130.

Paranko I.S., Yatsenko G.M. (1990), "Metaconglomerate and meta-sandstone-slate formation of the upper section of Kryvoy Rog structure (Gleevatsky suite). Article 2. Formation origin characteristics", Geol. Journal, no. 5, pp. 124–130.

 

10. Rosen O.M., Abbyasov A.A., Tipper J.C. (2004), “MINLITH – an experience-based algorithm for estimating the likely mineralogical compositions of sedimentary rocks from bulk chemical analyses”, Computers & Geosciences, 2004, v. 30, pp. 647–661.

 

Files:
2015_02_pokalyuk
Date 2015-10-10 Filesize 1.38 MB Download 619

Відвідувачі

3311962
Сьогодні
За місяць
Всього
42
8186
3311962

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2015 Зміст №2 2015 Геологія Літохімія метакластогенних осадів верхів палеопротерозою Криворізького залізорудного басейну в аспекті палеографічних і палеотектонічних умов формування