Передумови формування та критерії прогнозування алмазоносних структур на Українському щиті

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Authors:

Г.А.Калашник, д-р геол. наук, старш. наук. співроб., Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ю.І.Федоришин, д-р геол. наук, старш. наук. співроб., Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

А.В.Кузьмін, Казенне підприємство «Кіровгеологія», м. Київ, Україна

М.М.Кір’янов , Геологорозвідувальна експедиція № 37 Казенного підприємства «Кіровгеологія», м. Кропивницький, Україна

Abstract:

Мета. Виявлення нових закономірностей просторового розміщення різнорангових таксонів продуктивного кімберліт-лампроїтового магматизму на території Українського щита (УЩ) та їх відображення в геолого-геофізичних матеріалах. Обґрунтування нових критеріїв локалізації різномасштабних алмазоносних структур на основі системного підходу.

Методика. Виконано комплексний аналіз великого обсягу геофізичної, геологічної, петрогеохімічної інформації по УЩ для вивчення мінливості параметрів глибинного середовища, що визначають можливість виникнення алмазоносних кімберліт-лапроїтових розплавів у літосфері та підйом флюїдо-магматичних колон на верхні структурні горизонти земної кори з формуванням продуктивних алмазоносних структур.

Результати. Встановлені нові закономірності, що відображають специфіку формування продуктивного алмазоносного кімберліт-лампроїтового магматизму на базі багаторівневої узагальненої багатофакторної моделі природного алмазоутворення. Визначені нові критерії прогнозування різнорангових потенційно алмазоносних кімберлітових, лампроїтових таксонів території УЩ у геолого-геофізичних матеріалах. Це дало змогу здійснити обґрунтовані прогнозні оцінки потенційної алмазопродуктивності проявів кімберліт-лампроїтового магматизму сегментів літосфери УЩ, значно мінімізувати площі для подальших пошукових робіт.

Наукова новизна. Визначено новий комплекс критеріїв прогнозування різнорангових таксонів прояву продуктивного кімберліт-лампроїтового магматизму Українського щита, що враховує узагальнену багатофакторну модель природного алмазоутворення. Зазначений комплекс критеріїв дозволяє виконувати послідовну системну локалізацію різнорангових потенційно алмазоносних структур на поверхні фундаменту.

Практична значимість. На основі використання геолого-геофізичних та петрогеохімічних матеріалів по УЩ виконано комплексний геологічний аналіз території УЩ та оцінено її перспективи на корінну алмазоносність, виділено площі найімовірнішої локалізації продуктивних проявів кімберлітово-лампроїтового вулканізму. Це дозволяє суттєво підвищити ефективність прогнозно-пошукових робіт і достовірність отриманих результатів.

References / список літератури

1. Сусов М.В. Неизвестные страницы в истории открытия якутских алмазов / Сусов М.В. М.: Гидропроект, 2002. – 147 с.

Susov, M.V., 2002. Neizvestnyie stranitsy v istorii otkrytiia yakutskikh almazov [Unknown pages in history of Yakutia‘s diamond discovering]. Moscow: Gidroproekt.

2. Алмазоносные формации и структуры юго­западной окраины Восточно­Европейской платформы (Опыт минерагении алмаза) / [Яценко Г.М., Гурский Д.С., Сливко Е.М. и др.]; под ред. Г.М.Яценко, Д.С.Гурского. К.: УкрГГРИ, 2002. – 331 с. – ISBN 966­78­96­04­8

Yatsenko, G.M, Gursky, D.S., Slivko, E.M., Heiko, Yu.V. and Prykhodko, V.L., 2006. Almazonosnyie formatsii i struktury yugo-zapadnoi okrainy Vosto- chno-Yevropeiskoi platformy (Opyt mineragenii almaza) [Diamonbearing formation and structure of the south­western margin of the East European Platform (Experience diamond mineralization)]. Kyiv: UkrGGRI.

3. Милашев В.А. Геология кимберлитов / Милашев В.А. СПб.: ВНИИокеангеология, 2010. – 334 с. – ISBN 978­5­8899097­5.

Milashev, V.A., 2010. Geologia kimberlitov [Geol­ ogy of kimberlites] St. Petersburg: VNIIOkeanologia.

4. Перспективы коренной алмазоносности Украины / [Гейко Ю.В., Гурский Д.С., Лыков Л.И. и др.]. Киев­Львов: Из­во „Центр Европы“, 2006. – 200 с.

Geiko, Y.V., Gursky, D.S., Metalidi, V.S., Pavlyuk, V.N, Prykhodko, V.L., Tsymbal, S.N. and Shymkiv, L. M., 2006. Perspektivy korennoi almazonos- nosti Ukrainy [Perspectives of basement diamond pro­ ductivity of Ukraine]. Kyiv: Izvo Tsentr Evropy”.

5. Сорохтин О.Г. Глобальная эволюция Земли и происхождение алмазов / Сорохтин О.Г., Митрофанов Ф.П., Сорохтин Н.О. М: Наука, 2004. – 269 с.

Sorokhtin, O.G., Mitrofanov, F.P. and Sorokhtin, N.O., 2004. Globalnaia evolutsiia Zemli i proiskhozhdeniie almazov [The Global Evolution of the Earth and the origin of diamonds]. Moscow: Nauka.

6. Доусон Дж. Кимберлиты и ксенолиты в них / Доусон Дж. – М: Мир, 1983. – 300 с.

J.Dawson, 1983. Kimberlites and xenoliths in them. Translated from English by F.V.Kaminskii. Moscow: Mir.

7. Хаггерти С.И. Алмазоносность Западной Африки: структурное положение и продуктивность кимберлитов /С.И.Хаггерти // Геология и геофизика. – 1992. – № 10. – С. 44–60.

Haggerty, S., 1992. Diamondiferous West Africa: structural position and productivity of kimberlites. Geologiya i Geophysica, No. 10, pp. 44–60.

8. Clifford, T.N., 1966. Tectono-metallogenic units and metallogenic provinces of Africa. Earth Planet. Sci. Lett., Vol. 1, pp. 421–434.

9. Джейкс А. Кимберлиты и лампроиты Западной Австралии / Джейкс А., Луис Дж., Смит К. – М.: Мир, 1989. – 430 с.

Jakes, A., Lewis, J., Smith, K., 1989. The kimberlites and lamproites of Western Australia. Translated from English by Gornaia E. N. Moscow: Mir.

10. Полигенность алмазов из кимберлитового района Снеп-Лейк (Кратон Слейв, Канада): результаты исследования оливина и изотопного состава углерода / В.Н.Реутский, Н.П.Похиленко, А.Е.Холл, Н.В.Соболев // Доклад РАН. – 2002. – Т. 386. – № 11. – С. 94–97.

Reutsky, V.N., Pohilenko, N.P., Holl, A.E. and Sobolev, N.V., 2002. Polygenic diamonds from kimberlite district Snap Lake (Slave Craton, Canada): results of a study of olivine and іzotopic carbon composition. Doklady RAN, Vol. 386, No. 11, pp. 94–97.

11. Глуховский М.З. Гигантские рои мафических даек докембрия и вопросы алмазоносности древних платформ / М.З.Глуховский // Геотектоника. – 2006. – №1. – С. 14–30.

Glukhovskii, M.Z., 2006. Huge swarms of Precambrian mafic dikes and issues of diamond content of ancient platforms. Geotectonica, No.1, pp. 14–30.

12. Соллогуб В.Б. Литосфера Украины / Соллогуб В.Б. – К.: Наук. думка, 1986. – 184 с.

Sollogub, V.B., 1986. Litosfera Ukrainy [Lytosphere of Ukraine]. Kyiv: Naukova Dumk.

13. Оровецкий Ю.П. Мантийный диапиризм / Оровецкий Ю.П. – К.: Наук. думка, 1990. – 172 с.

Orovetskii, Yu.P., 1990. Mantiinyi diaperism [Mantle diapirism]. Kyiv: Naukova Dumka.

14. Bogdanova, S., Tsymbal, S., Shumliansky, L., Tsymbal, Yu., Pashkevich, I., Tsvetkova, I., 2007. Heterogenety of the subcontinental mantle beneath the Ukrainian Shield. In: European Mantle Workshop, Ferrara, Italy, 29–31 August 2007, pp. 28–30.

15. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой / [Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М. и др.]. – К.: Наук. Думка, 2008. – 240 с.

Shcherbak, N.P., Artemenko, G.V., Lesnaya, I.M., Ponomarenko, A.N. and Shumlyanskiy, L.V., 2008. Geokhronologia rannego dokembria Ukrainskogo shchita. Proterozoi. [Geochronology of early Precambrian of the Ukrainian Shield. Proterozoic]. Kiev: Naukova dumka.

16. Цымбал С. Н. Особенности вещественного состава кимберлитов Украины: матер. научн.-техн. совещания „Стан, перспективи та напрямки геологорозвідувальних робіт на алмази в Україні“ (Киев, 19–22 мая 2003 г.) / С.Н.Цымбал, С.Г.Кривдик – К.: УкрДГРІ, 2003. – С. 22–31.

Tsymbal, S.N. and Kryvdik, S.G., 2003, Features of the material composition of Ukraine’s kimberlites. In: Mater. Naukovo-tekhnichnoi narady “Stan, perspektyvy ta napriamky heolohorozvіduvalnykh robit na almazy v Ukraini”. Kyiv.: UkrDGRІ, pp. 22–31.

17. Радіогеохронологія процесів метасоматозу у кристалічних породах УЩ: тези доповідей наукової конференції „Теоретичні питання і практика дослідження метасоматичних порід і руд“, (Київ 14–16 березня 2012 р.) / О.М.Пономаренко, Л.М.Степанюк, С.Г.Кривдік, В.О.Синицин // ИГМР. – 2012. – С 64–66. Ponomarenko, O.M., Stepaniuk, LM., Kryvdіk, S.G. and Sinitsin, V.O., 2012.

Radіgeochronology of metasomatitics processes in crystal rocks of the UkrSh. In: tezy dopovіdey naukovoi konferentsii Teoretychnі pytannia і praktyka doslіdzhennia metasomatychnykh porіd і rud”, (Kyiv, 14–16 bereznya 2012). – IGMR, pp. 64–66. (in Ukrainian)

18. Калашник А.А. Алмазоперспективные структуры Ингульского мегаблока Украинского щита / А.А.Калашник, Е.Ю.Палкина, Н.Н.Кирьянов // Наукові праці УкрНДМІ НАН України. – 2013. – Т. 10. – Ч. ІІ. – С. 39–48.

Kalashnik, A.A, Palkina, E.Yu. and Kirianov, NN., 2013. Diamondiferous structures of the Ingulsky megablock of the Ukrainian Shield. Naukovi pratsi UkrNDMI NAN Ukrainy, Vol. 10, Part II, pp. 39–48.

19. Афанасьев В.П. Морфология и морфогенез индикаторных минералов кимберлитов / Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Похиленко Н.П. – Новосибирск, 2001. – 275 с.

Afanasiev, V.P, Zinchuk, N.N. and Pokhilenko, N.P., 2001. Morfologiia i morfogenez indikatornykh mineralov kimberlitov [Morphology and morphogenesis of kimberlite indicator minerals]. Novosibirsk: Nauka.

20. Цымбал С.Н. Алмазоносность территории Украины в свете идей Н.П.Семененко / С.Н.Цымбал // Минералогический журнал – 1996. – №2. – С. 12–13.

Tsymbal, S.N., 1996. Diamond content of Ukraine’s territory in relation to N.P.Semenenko’s ideas. Minaralohichnyi Zhurnal, No. 2, pp. 12–13.

21. Федоришин Ю.І. Просторова модель глибинної будови літосфери Українського щита у зв’язку з перспективами промислової алмазоносноcті / Ю.І.Федоришин, О.В.Фесенко, О.Б.Денега // Мін. ресурси України. – 2006. – № 3. – С. 8–12.

Fedoryshyn, Yu.I., Fesenko, O.V. and Deneha, B., 2006. The spatial model of the deep structure of the lithosphere of the Ukrainian shield at the prospect of industrial diamond. Mineralny Resursy Ukrainy, No. 3, pp. 8–12.

22. Калашник А.А. Предпосылки формирования и критерии прогнозирования промышленных эндогенных

месторождений урана на Украинском щите / А.А.Калашник // Науковий вісник НГУ. – 2015. – №4. – С. 12–21.

Kalashnik, A.A., 2015. Precondition of formation and criteria for prognostication of industrial endogenous uranium deposits of the Ukrainian Shield. Naykovyi Visnyk Natsionalnoho Hirhychoho Universitety, No. 4, pp. 12–21.

23. Ваганов В.И. Алмазные месторождения России и мира / Ваганов В.И. – М.: Геоинформмарк, 2000. – 371с.

Vaganov, V.I., 2000. Almaznyie mestorozhdeniia Rossii i mira [Diamond deposits in Russia and the world]. Moscow: Geoinformmark.

24. Зинчук Н.Н. Тектоника и алмазоносный магматизм / Н.Н.Зинчук, А.Д.Савко, Л.Т.ШевыревВоронеж: Воронежский ГУ, 2004. – 282 с.

Zinchuk, N.N., Savko, A.D. and Shevyrev, L.T., 2004. Tektonika i almazonosnyi magmatizm [Tectonics and diamondiferous magmatism]. Voronezh: Voronezhskyi Gosudarstvennyi Universitet.

Files:
06_2016_Kalashnyk
Date 2017-01-19 Filesize 9.15 MB Download 351

Відвідувачі

3312388
Сьогодні
За місяць
Всього
468
8612
3312388

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2016 Зміст №6 2016 Геологія Передумови формування та критерії прогнозування алмазоносних структур на Українському щиті