Підвищення екологічної безпеки населення в промисловому регіоні

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

В.П. Стусь, доктор медичних наук, доцент, Дніпропетровська державна медична академія, професор кафедри урології, оперативної хірургії та топографічної анатомії, головний уролог Головного управління охорони здоров’я при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, лікар вищої категорії

В.І. Ляшенко, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Державне підприємство Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології, м. Жовті Води, Україна

Анотація:

Наведено основні наукові та практичні результати щодо підвищення екологічної безпеки населення в промисловому регіоні. Дано санітарно-гігієнічну оцінку вмісту важких металів (ВМ) та радіонуклідів у навколишньому середовищі (ґрунті, воді та харчових продуктах) промислових регіонів. Вивчено особливості накопичення та розподілу ВМ і природних радіонуклідів у біосубстратах та тканинах сечостатевих органів жителів промислових регіонів, а також їхній вплив на морфологічні зміни в нирках. Впроваджена пектинопрофілактика для прискорення елімінації ВМ, радіонуклідів та інших контамінантів з організму людини.

Список літератури / References

1. Ляшенко В.И. Охрана окружающей среды и человека в уранодобывающем регионе. / Ляшенко В.И. // „Горный журнал“. 1999. №12. С. 65–66.

Liashenko V.I. Environment and population protection in uranium production region / Liashenko V.I. // “Gornyy zhurnal”. – 1999. – No.12. – P. 65–66.

2. Стусь В.П. Аналіз результатів радіоекологічного обстеження та рівня інкорпорації радіонуклідів у хворих урологічною профпатологією м. Жовті Води / В.П. Стусь, В.І. Ляшенко, С.В. Берестенко // Урологія. – 2000. – Т.4, №2. – С. 60–64.

Stus V.P. Analisys of results of radio-ecological examination and radionuclides incorporation level in vivo of patients suffering from urological occupational pathology in Zhovti Vody / V.P. Stus, V.I. Liashenko, S.V. Berestenko // Urolohiia. – 2000. – Vol.4, No.2. – P. 60–64.

3. Стусь В.П. Вміст важких металів у нирках жителів Днепропетровскої області / Стусь В.П. // Довкілля та здоров’я. – 2009. – №2. – С. 20–24.

Stus V.P. Heavy metals content in kidneys of inhabitants of Dnipropetrovska oblast / Stus V.P. // Dovkillia ta zdorovia. – 2009. – No.2. – P. 20–24.

4. Стусь В.П. Вміст важких металів у тканинах сечостатевих органів мешканців інтенсивного промислового регіону / Стусь В.П. // Урологія. – 2006. – Т. 10, №4. – С. 30–37.

Stus V.P. Heavy metals content in tissue of urogenital system of inhabitants of an industrial region / V.P. Stus // Urolohiia. – 2006. – Vol. 10, No. 4. – P. 30–37.

5. Стусь В.П. Вплив кадмію на урологічну захворюваність робітників та мешканців м. Жовті Води Дніпропетровскої області / Стусь В.П. // Урологія. – 2003. – Т. 7, №2. – С. 68–78.

Stus V.P. Influence of cadmium on urological sickness rate between inhabitants of the city of Zhovti Vody in Dnipropetrovska oblast / V.P. Stus // Urolohiia. – 2003. – Vol. 7, No.2. – P. 68–78.

6. Стусь В.П. Микроэлементный состав биологических субстратов рабочих железоуранового рудника / В.П. Стусь, С.В. Берестенко, В.В. Стусь // Микроэлементы в медицине. – 2002. – Т. 3, №1. – С. 36–44.

Stus V.P. Microelement composition of biological substratums of wokers of uranium mine / V.P. Stus, S.V. Berestenko, V.V. Stus // Mikroelementy v meditsine. – 2002. – Vol. 3, No. 1. – P. 36–44.

7. Стусь В.П. Патоморфологічні зміни в нирках людей, які мешкають в інтенсивному промисловому регіоні / Стусь В.П. // Урологія. – 2007. – Т.11, №1. – С. 27–32.

Stus V.P. Pathomorphology of kidneys of people living in an industrial region / Stus V.P. // Urolohiia. – 2007. – Vol. 11, No.1. – P. 27–32.

8. Стусь В.П. Стан урологічної захворюваності населення, яке мешкає в умовах урановидобувного та переробного регіону / Стусь В.П. // Урологія. – 2003. – Т. 7, №3. – С. 39–46.

Stus V.P. Urological sickness rate of population of an uranium production and processing region / Stus V.P. // Urolohiia. – 2003. – Vol. 7, No. 3. – P. 39–46.

9. Стусь В.П. Особливості поєднаного впливу радіаційних та хімічних чинників інтенсивного промислового регіону на сечостатеву систему: монографія / Стусь В.П. – Днепропетровск: Пороги, 2009. – 352 с.

Stus V.P. Peculiarities of combined influence of radiation and chemical factors of an industrial region on urogenital system: monohraphy / Stus V.P. – Dnipro-petrovsk: Porohy, 2009. – 352 p.

10. Ляшенко В.І. Радіаційний захист персоналу і населення від джерел іонізуючого випромінення в Україні / В.І. Ляшенко, С.П. Зонов, В.П. Стусь // Медичні перспективи. – 2002. – Т. VII, №3. – С. 100–109.

Liashenko V.I. Radiation protection of personnel and inhabitants from ionizing emission sources inUkraine / V.I. Liashenko, S.P. Zonov, V.P. Stus // Medychni perspektyvy. – 2002. – Vol. VII, No.3. – P. 100–109.

11. Ляшенко В.І. Протирадіаційний захист помешкань в уранодобувному регіоні / В.І. Ляшенко, О.В. Люлько, В.П. Стусь // Медичні перспективи. – 2002. – Т. VII, №4. – С. 112–118.

Liashenko V.I. Radiation protection of dwellings in uranium production region / V.I. Liashenko, O.V. Liulko, V.P. Stus // Medychni perspektyvy. – 2002. – Vol. VII, No.4. – P. 112–118.

12. Ляшенко В.И. Охрана окружающей среды и человека в уранодобывающих регионах: монография / В.И. Ляшенко, О.В. Люлько, В.П. Стусь. – Дніпропетровськ: Пороги, 2003. – 642 с.

Liashenko V.I. Environment and human protection in uranium production regions: monograph / V.I. Lia-shenko, A.V. Lyulko, V.P. Stus. – Dnipropetrovsk: Porogy, 2003. – 642 p.

13. Ляшенко В.И. Охрана окружающей среды и человека в радиационно-загрязненных регионах/ Ляшенко В.И., Люлько А.В // Цветная металлургия. 2003. №9. С. 38–47.

Liashenko V.I. Environment and human protection in regions with radiation pollution // Liashenko V.I., Liulko A.V. // Tsvetnaya metallurgiya. – 2003. – No.9. – P. 38–47.

14. Охороні гідросфери – надійне технічне, технологічне та економічне забезпечення / В.І. Ляшенко, О.В. Люлько, А.І. Дворецький, В.П. Стусь // Медичні перспективи. – 2003. – Т. VIII, №2. – С. 109–119.

Reliable engineering, technological end economic support to the matter of hydrosphere protection / V.I. Liashenko, O.V. Liulko, A.I. Dvoretskii, V.P. Stus // Medychni perspektyvy. – 2003. – Vol. VIII, No.2. – P. 109–119.

15. Ляшенко В.И. Охрана окружающей среды и человека в уранодобывающих регионах / В.И. Ляшенко, В.П. Стусь // Новини науки Придніпров’я. Серія: Інженерні науки. – 2003. – №1. – С. 37–46.

Liashenko V.I. Environment and human protection in uranium production regions / V.I. Liashenko, V.P. Stus // Novyny nauky Prydniprovia. Series: Inzhenerni nauky. – 2003. – No.1. – P. 37–46.

16. Люлько О.В. Підвищення екологічної безпеки довкілля та захисту населення в зоні техногенного радіаційного впливу / О.В. Люлько, В.І. Ляшенко, В.П. Стусь // Медичні перспективи. – 2003. – Т. VIII, № 1. – С. 10–17.

Liulko O.V. Environment safety and human protection improvement in the zone influenced by antropohenic radiation / O.V. Liulko, V.I. Liashenko, V.P. Stus // Medychni perspektyvy. – 2003. – Vol. VIII, No.1. – P. 10–17.

17. Ляшенко В.И. Радиационная безопасность жизнедеятельности человека в Украине. Проблемы и пути их решения / Ляшенко В.И., Зонов С.П. // Науковий вісник НГУ. 2004. №9. С. 95–98.

Liashenko V.I. Radiation safety of people of Ukraine. Problems and ways of solution / Liashenko V.I., Zonov S.P. // Naukovyi visnyk NGU. – 2004. – No. 9. – P. 95–98.

18. Ляшенко В.И. Защита персонала и населения в зоне природного и техногенного радиационного загрязнения / Ляшенко В.И., Зонов С.П. // Науковий вісник НГУ. 2005. №1. С. 85–88.

Liashenko V.I. Radiation protection of personnel and inhabitants in the zone of natural and anthropohenic radiation pollution / Liashenko V.I., Zonov S.P. // Naukovyi visnyk NGU. – 2005. – No.1. – P. 85–88.

19. Ляшенко В.И. Охрана окружающей природной среды и защита населения в уранодобывающих регіонах / Ляшенко В.И. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. 2005. №4. С. 82–92.

Liashenko V.I. Environment safety and population protection in uranium production regions / Liashenko V.I. // Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhittiediialnosti. – 2005. – No. 4. – P. 82–92.

20. Ляшенко В.И. Противорадиационной защите объектов, персонала и населения – надежное финансовое, приборное и системное обеспечение / Ляшенко В.И., Люлько А.В., Зонов С.П..// Науковий вісник НГУ. 2006. №12. С. 82–88.

Liashenko V.I. Reliable economic, hardware end software support to the matter of Radiation protection of property, personnel and inhabitants – nadezhnoe finansovoe, pribornoe i sistemnoe obespecheniye / Liashenko V.I., Liulko A.V., Zonov S.P. // Naukovyi visnyk NGU. – 2006. – No. 12. – P. 82–88.

21. Ляшенко В.И. Повышение радиационной безопасности окружающей среды, объектов, персонала и защита населения в зоне природного и техногенного загрязнения / Ляшенко В.И., Люлько А.В., Зонов С.П. // Цветная металлургия. 2007. №12. С. 24–31

Liashenko V.I. Improvement of radiation safety of environment, property, personnel and inhabitants in the zone of natural and anthropohenic radiation pollution / Liashenko V.I., Liulko A.V., Zonov S.P. // Tsvetnaya metallurgiya. – 2007. – No. 12. – P. 24–31.

Files:
2011_03_stus
Date 2012-11-27 Filesize 471.7 KB Download 1271

Відвідувачі

6655452
Сьогодні
За місяць
Всього
9184
159640
6655452

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2011 Зміст №3 2011 Екологічна безпека, охорона праці Підвищення екологічної безпеки населення в промисловому регіоні