Формування системи соціально-економічних показників розвитку регіонів України на прикладі сільських територій

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

В.Д. Залізко, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний університет державної податкової служби України, докторант кафедри аудиту та економічного аналізу, м.Ірпінь, Київська обл, Україна

Реферат:

Мета. Формування оптимального набору соціально-економічних показників, що необхідні для визначення інтегрального індексу розвитку сільських територій у контексті сучасної теорії регіонального розвитку.

Методика. Використовуються методи порівняльного аналізу, математичного моделювання, системний та комплексний підхід.

Результати. Розроблена аналітико-розрахункова модель визначення інтегрального індексу розвитку сільських територій. Класифіковані основні соціально-економічні показники, що входять до цього індексу та проаналізований їх вплив на соціально-економічний розвиток сільських територій. Обґрунтований спосіб формування оптимальної системи індикаторів, на основі якої відбуватиметься обчислення інтегрального індексу розвитку сільських територій із зазначенням основних етапів та принципів, що корелюються з існуючими теоретико-практичними методиками.

Наукова новизна. Наукова новизна запропонованого в роботі дослідження полягає у впровадженні нового соціально-економічного показника регіонального розвитку України – інтегрального індексу розвитку сільських територій, за допомогою якого можна більш якісно визначити реальний стан людського, екологічного, соціального та економічного потенціалу відповідного регіону.

Практична значимість. Запропонована методика визначення інтегрального індексу розвитку сільських територій дозволить більш детально контролювати стан основних життєзабезпечуючих природних систем та прискорити соціально-економічний розвиток сільських територіях на фоні збалансованого природокористування.

Список літератури / References:

1. Халид Малик. Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире [Електронний ресурс] / Халид Малик // Весь Мир. – М., 2013. – Режим доступу: http://hdr.undp.org /en/media/ HDR_2013_RU.pdf

Khalid Malik (2013), Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, available at: http://hdr.undp.org/sites/ default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf

2. Sen A. (1999), Development as Freedom, Oxford University Press, Oxford.

3. Кононська Н.Д. Інтегральна оцінка соціально-економічного розвитку сільських територій / Н.Д. Кононська // Экономіка і право. – 2012. – №1. – С. 102 –105.

Kononska, N.D. (2012),Integral estimation of social and economic development of rural areas, Ekonomika i pravo, no. 1, pp. 102–105.

4. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз: колективна монографія / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 367 с.

Libanova, E.M. (2007), Liudskyi rozvytok rehioniv Ukrainy: analiz ta prohnoz (kolektyvna monohrafiya) [Human Development at Regions of Ukraine: Analysis and Prognosis], In-t demohrafiyi ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.

5. Методика вимірювання регіонального людського розвитку [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – 2012 – Режим доступу: http://www.idss.org.ua/

Official site of M.V. Ptukha Institute of Demography and Social Research of National Academy of Science of Ukraine, “Metodyka vymiryuvannya rehionalnoho lyudskoho rozvytku, (2012), available at: http://www.idss.org.ua/

6. Лібанова Е.М. Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан / Лібанова Е.М. – К. : СПД Савчина, 2002. – 123 с.

Libanova, E.M. (2002), Liudskyi rozvytok rehioniv Ukrainy: metodyka otsinky ta suchasnyi stan [Human Development at Regions of Ukraine: Estimation Techniques and Current Situation], SPD Savchyna, Kyiv, Ukraine.

7. Еколого-економічний індек регіонів РФ / С.Н. Бобылев, В.С. Минаков С.В. Соловьева В.В. Третьяков. – М., 2012. – 147 с.

Bobilev, S.N., Mynakov, V.S., Solovyeva, S.V. and Tretiakov, V.V. (2012), Ekoloho-ekonomichnyi indeks rehioniv RF [Ecological and Economic Indices of RF Regions], Moscow, Russia.

8. Алиханов С.А. Криминологическая характери­стика преступности в городах и сельской местности (по материалам Республики Дагестан): автореф. дис. на соискан. ученой степени канд. юрид. наук / С.А. Алиханов. – М., 2003. – 34 с.

Alykhanov, S.A. (2003), Krymynologicheskaya kharakteristika prestupnosti v gorodakh i selskoy mestnosti (po materialam Respubliky Dagestan) [Criminological characteristics of Crime in Cities and Rural Areas of Dagestan], Thesis of the Candidate of Juridical Sciences Dissertation, Moscow, Russia.

9. Ханькевич А.М. До поняття злочинності в сільській місцевості з урахуванням регіональних аспектів [Електронний ресурс] / А.М. Ханькевич / Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2010.– № 1. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal /soc_gum /VLduvs/ 2010_1/10_1_2_9.pdf

Khankevych, A.M. (2010), “Definition of Crime in Rural Areas Considering Regional Peculiarities”, Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka, no.1, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/VLduvs/2010_1/ 10_1_2_9.pdf

10. Приходченко Г.П. Делинквентное поведение сельского населения: социоструктурный аспект: автореф. дис. на соискан. учен. степени канд. соц. наук / Г.П. Приходченко. – Новочеркасск, 2003. – 30с.

Prykhodchenko, H.P. (2003), Delinkventnoe povedeniye selskogo naseleniya: sotsyostrukturny aspekt [Delinquent Behavior of Rural Population Considering Social Structure]: Thesis of the Candidate of Social Sciences Dissertation, Novocherkassk.

Files:
2014_2_zalizko
Date 2014-07-11 Filesize 455.46 KB Download 755

Відвідувачі

3411275
Сьогодні
За місяць
Всього
422
30881
3411275

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2014 Зміст №2 2014 Економіка та управління Формування системи соціально-економічних показників розвитку регіонів України на прикладі сільських територій