Вплив факторів зовнішнього середовища на систему управління конкурентоспроможністю підприємства

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Т.В. Савченко, кандидат економічних наук, Нікопольський факультет Запорізького національного університету, доцент кафедри менеджменту, м. Нікополь, Україна

Реферат:

Мета. Визначення факторів зовнішнього середовища промислових підприємств, що впливають на функціонування системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Уточнення сутності поняття „система управління конкурентоспроможністю підприємства“. Дослідження зв’язку між системою управління конкурентоспроможністю підприємства та факторами макро- й мікросередовища підприємства, визначення характеру впливу цих факторів на його конкурентоспроможність.

Методика. У процесі дослідження використані методи аналізу та синтезу, дедукції та індукції (використовувалися під час визначення факторів, що впливають на формування системи управління конкурентоспроможністю підприємства), систематизації та узагальнення (для уточнення поняття „система управління конкурентоспроможністю підприємства“, систематизації ключових аспектів систем управління конкурентоспроможністю підприємства).

Результати. Визначена система факторів зовнішнього середовища промислових підприємств, що впливають на функціонування системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Уточнена сутність поняття „система управління конкурентоспроможністю підприємства“ та складові цієї системи. Встановлені типи внутрішніх зв’язків у системі управління конкурентоспроможністю підприємства, а також взаємозв’язки між системою управління конкурентоспроможністю підприємства та макро- й мікросередовищем. Побудована модель взаємодії системи управління конкурентоспроможністю з макро- та мікросередовищем.

Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у визначенні системи факторів зовнішнього середовища промислових підприємств, що впливають на функціонування системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Уточнення тлумачення поняття „система управління конкурентоспроможністю підприємства“ є передумовою підвищення якості як аналітичної оцінки рівня конкурентоспроможності промислових підприємств, так і в цілому процесу управління конкурентоспроможністю цих підприємств. Визначення характеру зв’язку між системою управління конкурентоспроможністю підприємства та факторами макро- й мікросередовища підприємства дозволяє створити ефективну систему управління конкурентоспроможністю підприємства та об’єктивно враховувати вплив факторів макро- й мікросередовища підприємства на його конкурентоспроможність.

Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані для подальших наукових розробок у даному напрямі, а також у практичній діяльності промислових підприємств як складовий елемент формування системи управління конкурентоспроможністю підприємства з метою удосконалення організаційно-методичного забезпечення управління конкурентоспроможністю промислових підприємств, що підвищує ефективність управління та посилює конкурентні позиції підприємств.

Список літератури / References:

  1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Азоев Г.Л. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.

Azoiev, H.L. (1996), Konkurentsyya: analiz, strategiya i praktika [Competition: Analysis, Strategy and Practice], Tsentr Ekonomiki i Marketinga, Moscow, Russia.

  1. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Фатхутдинов Р.А. – М.: Маркетинг, 2002. – 892 с.

Fatkhutdinov, R.A. (2002), Konkurentnosposobnost organizatsyi v usloviyakh krizisa: ekonomika, marketing, menedzhment [Competitiveness of the Organization in Crisis: Economics, Marketing, Management], Marketing, Moscow, Russia.

  1. Балабанова Л.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства / Балабанова Л.В., Холод В.В. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 448 с.

Balabanova, L.V. and Kholod, V.V. (2006), Stratehichne marketynhove upravlinnia konkurentnospromozhnistiu pidpryemstva [Strategic Marketing Management Enterprise's Competitiveness], Profesional, Kyiv, Ukraine.

  1. Іванов Ю.Б. Організаційно-економічні проблеми за-безпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах формування ринкових відносин: ав-тореф. дис. на здоб. навч. ступеня д-ра екон. наук: 08.06.01/ Ю.Б. Іванов //Харківський держ. екон. ун-т . − Харків, 1997. – 32 с.

Ivanov, U.B. (1997), Organizational and economic problems ensure the competitiveness of industrial enterprises in the conditions of market relations”, Abstract of Dr. Sci. (Econ.) dissertation, specialty 08.06.01, Kharkiv, Ukraine.

  1. Артамонова А.В. Теоретичні аспекти механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства та його продукції [Електронний ресурс] / Артамонова А.В. // Проблеми системного підходу в економіці. Електронне наукове фахове видання. – 2011. − №1. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2011_1 /Artamonova_111.htm.

Artamonova, A.V. (2011), Theoretical aspects of the mechanism to ensure the competitiveness of the company and its products”, Problemy Systemnoho Pidkhodu v Ekonomitsi, available at: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ PSPE/2011_1/Artamonova_111.htm.

  1. Безрукова Т.Л. Антикризисные меры повышения конкурентоспособности мебельных предприятий на основе маркетинговых инструментов: автореф. диссертации на соиск. уч степени канд. экон. наук: специальность 08.00.01 / Т. Л. Безрукова – Екатеринбург, 2009. – с. 40.

Bezrukova, T.L. (2009), Anticrisis measures to enhance the competitiveness of the furniture enterprises based on marketing tools, Abstract of Cand. Sci. (Econ.) dissertation, specialty 08.00.01, Yekaterinburg, Russia.

  1. Коваленко О.М. Методологічні засади формування механізму управління конкурентоспроможністю харчового підприємства / О. М. Коваленко, О. В. Станіславик // Економіка: реалії часу. – 2012. - № 1. – С. 65−70.

 

Kovalenko, O.M. and Stanislavyk, O.V. (2012), Methodological principles of formation mechanism of management of competitive food business”, Ekonomika: Realiyi Chasu, no. 1, pp. 65–70.

Files:
2015_05_savchenko
Date 2016-02-03 Filesize 343.21 KB Download 559

Відвідувачі

3477188
Сьогодні
За місяць
Всього
111
38836
3477188

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2015 Зміст №5 2015 Економіка та управління Вплив факторів зовнішнього середовища на систему управління конкурентоспроможністю підприємства