Методологія створення експертної системи інтегрованої діагностики та управління якістю навчання

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Н.О. Різун, кандидат технічних наук, доцент, Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, доцент кафедри економічної кібернетики та математичних методів в економіці, м. Дніпропетровськ ,Україна

Реферат:

Мета. Підвищення якості навчання та продуктивності освіти завдяки розробці та втіленню у навчальний процес експертної системи інтегрованої діагностики та управління якістю аудиторної та самостійної форм навчання у вищому навчальному закладі.

Методика. Методика досліджень базується на системному аналізі складних систем та теорії розпізнавання образів.

Результати. Результатами досліджень є: формалізація методики структуризації навчального матеріалу, що забезпечує компактне зберігання та швидкий пошук пакетів порцій зкоррельованих форм навчального контенту; розробка моделі інтегрованої діагностики якості навчання з використанням інструментів розпізнавання образів, що забезпечує інтелектуальний аналіз ступеню самостійного, поточного та підсумкового засвоєння навчального матеріалу, ефективності організації індивідуальної роботи студентів; якості організації зворотного зв’язку (надійності та валідності тестового матеріалу).

Наукова новизна. Наукова новизна складається у постановці та вирішенні проблеми вдосконалення інструментів діагностики та управління якістю навчання у ВНЗ шляхом обґрунтування доцільності та ефективності застосування чотирьох критеріїв інтегрованої діагностики якості навчання, а саме критерію кількісного рівня опанування навчальним матеріалом, та критеріїв якісного рівня опанування навчальним матеріалом – коефіцієнту кореляції між рядами фактичного та нормативного часу, що витрачено на вірні відповіді на тестові завдання, коефіцієнту зміщення порядку вибору тестових завдань відносно встановленого порядку їх виводу на екран та коефіцієнту вибору тестових завдань для повторної відповіді.

Практична значущість. Практична значущість роботи полягає у формуванні експертної бази знань та алгоритму інтелектуальної підтримки прийняття рішення щодо визначення найбільш ефективних форм навчальної роботи та навчальних елементів (порцій), що потребують цілеспрямованих форм роз’яснення або закріплення, а також надання можливості автоматизованого настроювання поточного слайд-конспекту лекцій або порцій практичних (лабораторних) робіт. Запропоновано концепції максимально ефективної інтеграції експертної системи в навчальне інформаційне середовище вищих навчальних закладів України. Експертна система, що втілює методологію авторів, реалізована на кафедрі економічної кібернетики і математичних методів в економіці Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. Апробація цієї системи, шляхом організації навчального процесу за профільними дисциплінами студентів II–IV курсів напряму 6.030502– „Економічна кібернетика“, дозволила за період двох навчальних семестрів підвищити їх абсолютну успішність у середньому на 10–15%.

Список літератури / References:

1. Brusilovsky, P., “Adaptive and Intelligent Technologies for Web-based Education”, In C. Rollinger and C. Peylo (eds.), Special Issue on Intelligent Systems and Teleteaching, Konstliche Intelligenz, no.4, pp. 19–25.

2. Атанов Г.А. Диагностика знаний, умений с помощью экспертных систем; Учебное пособие для студентов физического факультета / Г.А. Атанов, И.Н. Пустынникова – Донецк: ДонГУ. – 1997. – 64 с.

Atanov, G.A. and Pustinnikova, I.N. (1997), Diagnostika znaniy umeniy s pomoshchyu ekspertnykh sistem [Diagnostics of Knowledge / Skills with the Help of Expert Systems], Tutorial for physical faculty students, DonNU, Donetsk, Ukraine.

3. Рыбина Г.В. Разработка и использование обучающих интегрированных экспертных систем в учебном процессе / Рыбина Г.В. // Российская научно-методическая конференция „Совершенствование подготовки IT-специалистов по направлению прикладная информатика на основе инновационных технологий и E-Learning“. Сб. научных трудов. – М.: МЭСИ – 2007 – С. 219–226.

Rybina, G.V. (2007), “Development and use of teaching integrated expert systems in the study process”, Proc. of Russian Scientific Methodological Conference “Development of the preparation of IT-specialists in the sphere of applied informatics on the basis of innovation technologies and и E-Learning”, MESI, Moscow, pp. 219–226.

4. Патент на корисну модель №3619U. Україна: 7G09B7/07. Спосіб побудови адаптивної системи навчання. / О.В. Ермоленко, В.І. Ковальов, А.І. Лисной, О.А. Серков; заявник та патентовласник: Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут“. – №2004010029; заявл. 08.01.2004; опубл. 15.12.2004, Бюл. 12, 2004 р.

Ermolenko, О.V., Kovaliov, V.І., Lisnoy, А.І. and Serkov, О.А. The way of creating an adaptive study system: efficient model license no.3619U. Ukraine: 7G09B7/07; The declarant and license owner: National Technical University “Kharkov polytechnic institute”. – №2004010029, declared January 8, 2004, published December 15, 2004, bulletin 12, 2004.

5. Kudryavtsev, V.S., Waschik, K., Strogalov, A.S., Aliseytshik, P.A., and Peretruchin, V.V. (1996), “Educational computer system of automatic machine type”, In the book: Problems of theoretic cybernetics, Publishing center RSHU, Moscow, p. 111.

6. Хмелёв А.Г. Нейросетевые технологии в системах автоматизированного контроля знаний студентов / Хмелёв А.Г. // XVI Всеукраїнська науково-методична конференція „Проблеми економічної кібернетики“, 14–16 вересня 2011 р. – Одесса, C.120–125.

Khmelev, А.G. (2011), “Neuronet technologies in the systems of automated students’ knowledge control”, Proc. of the XVI All-Ukrainian Scientific Methodological Conference “Problems of Economical Cybernetics”, 14th – 16th September 2011, Odessa, pp. 120–125.

7. Патент на винахід № 97149 Україна: G06F 7/04 (2006.01). Спосіб виміру рівня знань учнів при комп’ютерному тестуванні. / Холод Б.І., Тараненко Ю.К., Ризун Н.О; замовник та патентовласник: ЗАТ „Дніпропетровський університет економіки та права“. – № a200912950; заявл. 14.12.2009; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1, 2012. – 11 с.

Kholod, B.I. Taranenko, Yu.K. and Rizun, N.О. The way of measuring students’ knowledge level by means of computer testing: license № 97149 Ukraine: IPC G06F 7/00 (2006.01); Declarants and license owners: Kholod, B.I., Taranenko Yu.K., Rizun N.О., № a200912950, declared December 14, 2009, published. January 1, 2012, bulletin no.1, 2012, 11 p.

8. Ризун Н.О. Эвристический алгоритм совершенствования технологии оценки качества тестовых заданий / Ризун Н.О. // „Східно-Європейський журнал передових технологій“. – №3/11 (45) – 2010 – C.40–49.

Rizun, N.О. (2010), “Heuristic algorithm of improvement of evaluation technology for the testing quality”, Eastern-European Journal of Advanced Technologies, no.3/11 (45), pp. 40–49.

9. Патент на корисну модель 64873 Україна: МПК G06F 7/00. Система навчання із застосуванням комп’ютерного тестування. /Різун Н.О, Тараненко Ю.К., Тарнопольський О.Б., Холод Б.І. ; замовник та патентовласник: Ризун Н.О., Тараненко Ю.К., Тарнопольський О.Б., Холод Б.І. – № u 201104040; заявл. 04.04.2011; опубл. 25.11.2011; Бюл. № 22/2011. – 31 с.

Rizun, N.О., Taranenko, Y.K., Tarnapolsky, O.B. and Cholod, B.І., The study system with the use of computer testing. [Text]: efficient model license 64873 Ukrane: IPC G06F 7/00; Declarants and license owners: Rizun, N.О., Taranenko, Y.K., Tarnapolsky, O.B. and Cholod, B.І. no.u201104040, declared April 4, 2011, published. November 25, 2011, bulletin no.22/2011, 31 p.

10. Ризун Н.О. Теоретические основы построения научно-инновационного многоуровневого комплекса интенсификации учебного процесса в ВУЗе (аспект формализации подсистем) / Різун Н.О. // Вісник НТУ „ХПІ“. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ „ХПІ“. – 2011. – № 33. – С. 83–101.

Rizun N.О. (2011), “Theoretical bases of building the scientific innovative multilevel complex of study process intensification (aspect of subsystems formalization)”, Visnyk NTU “KhPI”, Thematic issue: New Solutions in the Modern Technologies, issued by NTU “KhPI”, Kharkov, no.33. pp. 83–101.

Files:
2012_02_rizun
Date 2013-04-26 Filesize 376.68 KB Download 1588

Відвідувачі

5964533
Сьогодні
За місяць
Всього
323
10224
5964533

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами IT-технології Методологія створення експертної системи інтегрованої діагностики та управління якістю навчання