Вплив культури на співвідношення державиної та ринкової координації в Україні

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Aвтори:

Г.М. Пилипенко, доктор економічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, професор кафедри економічної теорії та основ підприємництва, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Обґрунтування взаємозв’язку між якісними характеристиками інститутів координації та соціокультурними цінностями суспільства, встановлення специфіки існуючої в Україні моделі поєднання ринкових і державних механізмів.

Методика. Дослідження базується наміждисциплінарному підході, в якому на основі інституціональної теорії поєднано наукові  положення соціології, психобіології, а також соціальної та аналітичної психології, які визначають взаємозв’язок між внутрішніми імпульсами людини до економічної діяльності та результатами її здійснення.  Конкретний методологічний інструментарій даного підходу склали методи: компаративістського аналізу – при порівнянні цінностей населення України з іншими європейськими державами, етнометрії – при кількісному вимірі соціокультурних цінностей; стандартних методик соціологічних досліджень – при здійсненні опитування населення України; методів математичної статистики – при обробці результатів опитування та встановленні взаємозв’язку між інститутами координації та показниками ментальності.

Результати. Доведено наявність зв’язку між співвідношенням державних і ринкових інститутів координації, з одного боку, і базовими цінностями населення певної країни, з іншого. Встановлено, що в країнах з низькими показниками дистанції влади, а  високими – індивідуалізму, більшого поширення набуває ринкова координація в порівнянні з державною, і навпаки.

Наукова новизна. На основі дослідження ментальності українців з використанням методик Г. Хофстеда VSM – 08, Ш. Шварца, О. Потьомкіної та авторського підходу розраховано індикатори базових цінностей та діагностовано унікальність існуючої в Україні моделі співвідношення інститутів координації. Дана модель відображає співіснування переважної орієнтації населення й на ринкову, і на державну координацію при наявності негативного відношення до влади з одночасним її сприйняттям як засобу задоволення корисливих інтересів.

Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані при розробці  рекомендацій, що можуть сприяти прискоренню процесів реформування інституціонального середовища України.

 

Список літератури / References:

 

1. Hofstede, G. (1994), Cultures and Organizations (Software of the Mind), Harper Collins Publishers, L.

 

2. Лебедева Н.М. Культура как фактор общественного прогресса / Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко. – М.: ЗАО „Юстицинформ, 2009. – 408 с.

 

Lebedeva, N.M. (2009), Kultura kak faktor obshestvennogo progresa [Culture as a Factor of Social Progress], Yustitsinform, Moscow, Russia.

 

3. Mitry, D. And Bradley, T. (1999), “Managerial Leadership and Cultural Differences of Eastern European Economies”, Cross-CulturalConsumerandBusinessStudies, pp. 34–46.

 

4. Spector, P., Cooper, C. and Sparks, K. (2001), “An international study of the psychometric properties of the Hofstede VSM 94 comparison of individual and country Applied Psychology”, An International Review, Vol.50(20), pp. 269–281.

 

5. Kustin, R. (2006), “Study of Hofstede’s Cultural Value Survey in Post-Soviet country”, JournalofTransnationalManagement, Vol. 11, pp. 13–17.

 

6. Латова Н.В. Восточнославянские страны на ментальной карте мира по Г. Хофстеду / Н.В. Латова, В.Ю. Латов // Наук. пр. Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – Вип. 38–1. – 232 с.

 

Latova, N.V. and Latov, V.Yu. (2010), Vostochnoslovyanskie strany na mentalnoy karte mira po G. Hofstedu, [East Slavic Countries on the Mental Map of the World According to G. Hofstede], DNTU, Donetsk, Ukraine.

 

7. Hofstede, G. Minkov, M. and Vinken, H. (2008), Values Survey Module 2008 (VSM 08), available at: www/URL:htpp//geerthofstede.nl. (accessed January 8, 2008.

 

8. Pylypenko A., Lytvynenko N., and Volosheniuk V. (2012), “Regional Map of Mentality after G. Hofstede: Lessons From Ukraine”, Journal of US-China Public Administration, Volume 9, no.2, February,  pp. 195–204.

 

9. Магун В. Жизненные ценности населения: сравнение Украины с другими европейскими странами / В. Магун., М. Руднев: под ред. Е. Головахи, В. Макеева. // Украинское общество в европейском пространстве – К.: Суспільство, 2007. – 246 с.

 

Magun, V. (2007), Zhiznennye tsennosty naseleniya: sravnenie Ukrainy s drugimi evropeyskimi stranami, [Life Values of the Population: Comparison of Ukraine with Other European Countries], Suspilstvo, Kiev, Ukraine.

10. Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, социальный склероз / Олсон М. – Новосибирск: ЭКОР, 1998. – 397 с.

Olson. M. (1998), Vozvysheniye i upadok narodov. Ekonomicheskiy rost, stagflyatsia, sotsyalnyi skleroz [Rize and Fall of Nations. Economic Growth, Stagflation, and Social Sclerosis], EKOR, Novosibirsk, Russia.

 

Files:
2013_3_pilipenko
Date 2014-07-24 Filesize 178.41 KB Download 670

Tags: ринкова та державна координаціясоціокультурні цінностііндикатори ментальності Г. Хофстедапоказники культурних ціннісних орієнтацій Ш. Шварцасоціально-психологічна спрямованість на владу за методикою О. Потьомкіноїпоказники „дистанція по відношенню до влади“ та „індивідуалізм“ в Україні згідно VSM – 08емпіричне дослідження цінностей українців за Ш. Шварцемособливості економічної свідомості населення України

Наступні статті з поточного розділу: