Editorial board of the Journal Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu

User Rating:  / 4
PoorBest 

Editor-in-chief G. G. Pivnyak

Deputy editors-in-chief O. S. Beshta, O. M. Shashenko

Executive editor T. V. Barna

EDITORIAL BOARD (Ukraine): K. A. Bezruchko, V. I. Bondarenko, A. F. Bulat, M. M. Dovbnich, R. O. Dychkovskyi, O.V. Fomin, V. I. Golinko, V. V. Hnatushenko, V. V. Lukinov, V. G. Marhasova, V. S. Nitsenko, O. P. Orliuk, I.P Otenko, A. V. Pavlychenko, S. M. Peresada, P. I. Pilov, Yu. I. Pylypenko, G. M. Pylypenko, V. F. Prykhodchenko, V. V. Protsiv, M. V. Ruzina, V. S. Savchuk, V. I. Samusia, Ye. A. Sdvizhkova, V. V. Soboliev, I. O. Taran, I. M. Udovik, O. G.Vagonova, T. G. Shendrik, A. O. Zadoia.

 

 

FOREIGN MEMBERS OF EDITORIAL BOARD: Abderrazzak El Albani (Université de Poitiers, France); A. Benselhoub (Badjhi Mokhtar University, Algeria); Yu. Bilan (Szczecin University, Poland), G. Gruhler (Heilbronn University, Federal Republic of Germany); C. Drebenstedt (Freiberg University of Mining and Technology, Federal Republic of Germany); J. Dubinski (Central Mining Institute, Republic of Poland); Liu Baochang (College of Construction Engineering, Jilin University, China); T. Majcherczyk (AGH University of Science and Technology, Republic of Poland); V. Naumov (Cracow University of Technology, Republic of Poland); B. Rakishev (Kazakh National Technical University after K. I. Satpaev, Republic of Kazakhstan); H. Ramadan (The University of Technology of Belfort-Montbeliard, France); B. Ratov (Kazakh National Research Technical University, Republic of Kazakhstan); S. Simon (The Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Federal Republic of Germany); A. Smolinski (Central Mining Institute, Republic of Poland); Andīna Sprince (Riga Technical University, The Republic of Latvia); A. Stovas (The Norwegian University of Science and Technology, Kingdom of Norway); J. Strugul (The University of Adelaide, Commonwealth of Australia); B. Ratov (Kazakh National Research Technical University, Republic of Kazakhstan); A. Tajduś (AGH University of Science and Technology, Republic of Poland); W. Czarnetzki (The Esslingen University of Applied Sciences, Federal Republic of Germany); M. Schmidt (The Brandenburg Technical University, Federal Republic of Germany), G. Schmidt (The Esslingen University of Applied Sciences, Federal Republic of Germany).

Newer news items:

Older news items: