Критерій оцінювання рівня адаптованості підприємства до інноваційного розвитку

Рейтинг користувача:  / 4
ГіршийКращий 

Aвтори:

Н.В. Гонтова, Донбаський державний технічний університет, старший викладач кафедри економіки і управління, аспірантка, м.Алчевськ, Україна

Реферат:

Мета. Розробка критерію, що надасть можливість забезпечити чітку формалізацію оцінки рівня адаптованості підприємства до інноваційного розвитку на основі фактичних значень рівня сприйнятливості підприємства до інновацій і рівня стійкості підприємства до впливу інновацій, з урахуванням закономірностей, що обумовлюють циклічність процесу іннова-
ційної адаптації підприємства.

Методика. Запропонований критерій оцінювання рівня адаптованості підприємства до інноваційного розвитку розроблено з використанням апарату багатозначної формальної логіки.

Результати. Сформульовано критерій, що встановлює функціональний взаємозв'язок між рівнем інноваційної адаптованості підприємства та його індикаторами. Розроблений критерій надає можливість оцінити рівень інноваційної адаптованості підприємства на основі фактичних значень рівня стійкості підприємства до впливу інновацій та рівня сприйнятливості підприємства до інновацій. Критерій привязано до структури циклу інноваційної адаптації підприємства, тим самим реалізовано формалізацію врахування закономірностей, які обумовлюють циклічність процесу адаптації підприємства до інноваційного розвитку, що забезпечує можливість оцінки рівня інноваційної адаптованості підприємства в будь-якій точці траєкторії його інноваційного розвитку.

Наукова новизна. Полягає в тому, що, відповідно до розробленого критерію, адаптованість підприємства до інноваційного розвитку визначається як показник, що характеризує результат сполучення фактичного рівня стійкості підприємства до впливу інновацій та фактичного рівня сприйнятливості підприємства до інновацій у кожній точці траєкторії інноваційного розвитку підприємства. Тим самим розв’язується протиріччя щодо можливості одночасного забезпечення стійкості та мінливості підприємства як суб'єкта адаптації.

Практична значимість. Запропонований критерій є одним з елементів методичного інструментарію оцінки рівня адаптованості підприємства до інноваційного розвитку та може бути використаний при формуванні системи аналітичного забезпечення моніторингу фактичного рівня інноваційної адаптованості підприємства.

Список літератури / References:

1. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / Г.О. Андрощук,
І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський, М.М. Шевченко – К.: Парлам. вид-во, 2009. – 632 с.

Androshchuk, H.O., Zhyliaiev, I.B., Chyzhevskyi, B.H. and Shevchenko, M.M. (2009), Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010–2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [The Strategy of Innovative Development of Ukraine for 2010-2020 in Globalization Challenges], Parlamentske vydavnytstvo, Kyiv, Ukraine.

2. Гринько Т.В. Управління адаптивним інноваційним розвитком промислових підприємств: економічне обґрунтування та концептуальні засади: монографія / Гринько Т.В. – Донецьк: НАН України,  Ін-т економіки пром-сті., 2011. – 352 с.

Grinko, T.V. (2011), Upravlinniaadaptyvnyminnovatsiinymrozvytkompromyslovykhpidpryiemstv: ekonomichneobgruntuvanniatakontseptualnizasady [Management of Industrial Enterprises Adaptive Innovative Development: Economic Substantiation and Conceptual Principles], NAS of Ukraine, Instytut ekonomiky promyslovosti, Donetsk, Ukraine.

3. Гринько Т.В. Теоретико-методологічні засади адаптивного інноваційного розвитку / Т.В. Гринько // Економіка промисловості. – 2011. – №2–3 (54–55). – С. 207–210.

Grynko, T.V. (2011), “Theoretical and methodological bases for adaptive innovation-based development”, Ekonomika promyslovosti, no. 2–3 (54–55), pp. 207–210.

4. Галкина Н.В. Социально-экономическая адаптация угледобывающего предприятия к инновационной модели технологического развития / Галкина Н.В.  – М.: Экономика, 2007. – 248 с.

Galkina, N.V. (2007), Sotsialno-ekonomicheskaiaadaptatsiiauhledobyvaiushchegopryedpriiatiiakinnovatsionnoymodelitekhnologicheskogorazvitiia [Socio-Economic Adaptation of a Coal Company to an Innovative Model of Technological Development], Ekonomika, Moscow, Russia.

5. Маркович І.Б. Трансформація промисловості в умовах глобалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 „Економіка та управління національним господарством“ / І.Б. Маркович. – Рівне, 2011. – 20 с.

Markovych, I.B. (2011), “Transforming the industry in the context of globalization”, Abstract of Cand. Sci. dissertation, Economics and management of national economy, Natsionalnyi universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, Rivne, Ukraine.

6. Кондратьєва Т.В. Адаптивність економічної поведінки фірми: інституційний підхід: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 „Економічна теорія та історія економічної думки“ / Т.В. Кондратьєва. – Донецьк, 2010. – 18 с.

Kondratieva, T.V. (2010), “Adaptability of an economic behavior of a firm: the institutional approach”, Abstract of Cand. Sci. dissertation, Economic Theory and History of Economic Thought, Donetskyi natsionalnyi universytet, Donetsk, Ukraine.

7. Хутка С. Проблема вимірювання рівня соціальної адаптованості особистості: визначення ключового індикатора /
С. Хутка // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2007.  – Т. 70.  – С. 27–33.

Khutka, S. (2007), “Problem of measurement of general level of personality’s social adaptedness: finding of a key indicator”, Naukovi zapysky NaUKMA. Sotsiolohichni nauky, Vol. 70, pp. 27–33.

8. Хутка С. Вимірювання рівня соціальної адаптованості особистості: варіант побудови комплексного індексу: [зб. наук. праць] / С. Хутка // Соціальні виміри суспільства – К.: ІС НАНУ, 2008.  – Вип. 11. – С. 298–307.

Khutka, S. (2008), “Measuring of personality’s level of social adaptation: the variant of construction of complex index”, Sotsialni vymiry suspilstva (collected articles), Issue 11, pp. 298–307.

9. Гонтова Н.В. Дослідження циклічності процесу адаптації підприємства до інноваційного розвитку / Н.В. Гонтова // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 2 (32). – С. 179–190.

Hontova, N.V. (2013), “Investigation of Cycling of the Process of the Enterprise Adaptation for the Innovative Development”, Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no 2 (32), pp. 179–190.

Files:
2014_1_gontovaya
Date 2014-07-16 Filesize 244.88 KB Download 533

Відвідувачі

3229116
Сьогодні
За місяць
Всього
461
15719
3229116

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2014 Зміст №1 2014 Інформаційні технології, системний аналіз та керування Критерій оцінювання рівня адаптованості підприємства до інноваційного розвитку