Аналітична модель декомпозиції показника якості та ефективності корпоративного управління

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Authors:

А.Г.Вагонова, д-р екон. наук, проф., „Національний гірничий університет“, м. Дніпро, Україна, е-mail: vagonova@nmu.org.ua

О.М.Вакульчик, д-р екон. наук, проф., Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

Є.В.Протасова, канд. екон. наук, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро, Україна

Abstract:

Мета. Обґрунтування та вибір узагальнюючого показника, що характеризує якість і результативність корпоративного управління, та розробка аналітичної моделі його декомпозиції у відповід ності до етапів трансформації капіталу підприємства.

Методика. Результати отримані за рахунок застосування методів: наукового узагальнення – для формулювання наукових завдань і загальних висновків; статистичний – при розрахунку динамічних індексів основних показників діяльності гірничо-збагачувального комбінату; моделювання – при розробці показника якості й результативності корпоративного управління; аналізу й синтезу – при побудові аналітичного розкладання узагальнюючого показника та визначенні факторів впливу на нього.

Результати. Обґрунтовано та обрано показник якості й ефективності корпоративного управління, розроблена аналітична модель його декомпозиції з урахуванням визначених основних економічних чинників діяльності акціонерного товариства та залежностей їх динаміки.

Запропонована розширена (у порівнянні із „золотим правилом економіки“) модель динаміки основних показників діяльності акціонерного товариства, яка поетапно описує послідовність трансформаційних процесів, що відбуваються з капіталом на підприємстві – перетворення інвестиційного (фізичного) капіталу підприємства в ринковий капітал.

Проаналізована динаміка ринкової вартості ПАТ „Північний ГЗК“ і основних економічних показників його діяльності за період з 2007 по 2015 рр. Визначено, що тільки у 2010 році динаміка показників відповідала моделі, що пропонується для підприємств з корпоративним управлінням.

Проаналізовані чинники декомпозиції показника якості та ефективності корпоративного управління ПАТ „Північний ГЗК“, визначені тенденції їх динаміки та вплив на співвідношення ринкової вартості підприємства й вартості його активів.

Наукова новизна. Уперше запропонована аналітична модель декомпозиції показника якості та ефективності корпоративного управління, що розраховується як відношення ринкової вартості підприємства до вартості його активів і може бути представлений як добуток чотирьох коефіцієнтів, які послідовно відображають етапи трансформації капіталу підприємства: оборотності активів, питомої ваги доданої вартості в доході, частки прибутку в доданій вартості, відношення ринкової вартості до прибутку підприємства.

Подальший розвиток отримало „золоте правило економіки“ за рахунок включення до нерівності індексів додаткових показників: ринкової вартості підприємства, що узагальнюючим чином характеризує результативність управління підприємством, та доданої вартості, яка створюється на підприємстві та розподіляється між усіма учасниками корпоративного управління.

Практична значимість. Здійснені методичні розробки дозволять менеджменту акціонерних товариств застосувати механізм управління процесом перетворення вартості капіталу підприємства на основі узагальнюючого показника, що відображає співвідношення ринкової вартості підприємства й вартості його активів та розкладається на окремі фінансові коефіцієнти, які формують інформаційно-аналітичне забезпечення управлінського процесу для визначення тенденцій розвитку ефективності, пошуку можливостей її росту та факторів впливу.

References/Список літератури

1. Chernova, A.H., 2011. Analyses of the company activities in accordance with golden rule of the enterprise’s economy. [online] Available at: <http://science-bsea. narod.ru/2011/ekonom_2011_1/chernova_ana liz.htm>.

Чернова А.Г. Анализ деятельности фирмы в соответствии „золотому правилу экономики пред приятия“ [Электронный режим] – Режим доступа: http: //sciencebsea.narod.ru/2011/ekonom_ 2011_ 1/chernova_analiz.htm.

2. Momot, T.V., 2006. Vartisno-oriientovane korporatyvne upravlinnia: vid teorii do praktychnoho vprovadzhennia [Value-based corporate management: from theory to practical implementation: Mono graph]. Kharkiv: HNAMG.

Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження: монографія / Момот Т.В. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 380 с.

3. Govorushko, T.A. and Klimash, N.I., 2013. Upravlinnia efektyvnistiu diialnosti pidpryiemstv na osnovi vartisno-oriientovannoho pidkhodu [The management of enterprise’s effectiveness on the basis of value-based approach]. Kyiv: Logos.

Говорушко Т.А. Управління ефективн істю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу: монографія / Говорушко Т.А., Климаш Н.І. – К.: Логос, 2013. – 204 с.

4. Kamaritskiy, Yu. S., 2012. Management of the market value of companies. PhD. Private Higher Educational Institution European University.

Камарицький Ю.С. Управління ринковою вартістю підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 / Камарицький Ю.С. // ПВНЗ „Європ. ун-т“. – К., 2012. – 20 с.

5. Kovalenko, A.D., 2011. Value-based management of enterprise development (based o n leasing companies of Ukraine). Abstract of dissertation on the competition of rank of Cand. Econ. Sciences. Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman.

Коваленко А.Д. Вартісно-орієнтоване управління розвитком підприємства (за матеріалами лізингових компаній України): автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 / Коваленко А.Д. // ДВНЗ „КНЕУ ім. Вадима Гетьмана“. – К., 2011. – 20 с.

6. Protasova, E.V., 2013. Model of a ssessing the impact of management decisions on the enterprise value. Economical bulletin of National mining university. No. 3(43), pp. 161–170.

Протасова Є.В. Модель оцінювання впливу управлінських рішень на вартість підприємства / Є.В.Протасова // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2013. – № 3(43). – С. 161–170.

7. Dychkovskyi, R.O., Avdiushchenko, A.S., Falshtynskyi, V.S. and Saik, P.B., 2013. On the issue of estimation of the coal mine extraction area economic efficiency. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, No. 4, pp. 107–114.

До питання оцінки економічної ефективності роботи виймальної ділянки вугільної шахти / [Р.О.Дичковський, А.С.Авдющенко, В.С.Фальштинський та ін.] // Науковий вісник НГУ. – 2013 – № 4. – С. 107–114.

8. Vakulchyk, O.M. and Kozlova, O.V., 2006. The model of estimation of joint stock company dividend capacity based on the integral index. Economist, No. 10, рp. 32–35.

Вакульчик О.М. Модель оцінки дивідендного потенціалу акціонерного товариства на основі інтегрального показника / О.М.Вакульчик, О.В.Козлова // Економіст. – 2006. – № 10. – С. 32–35.

Files:
06_2016_Vagonova
Date 2017-01-19 Filesize 641.42 KB Download 414

Відвідувачі

3230668
Сьогодні
За місяць
Всього
67
17271
3230668

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2016 Зміст №6 2016 Економіка та управління Аналітична модель декомпозиції показника якості та ефективності корпоративного управління