Оцінювання синергетичного ефекту від управління змінами у структурі водогосподарського комплексу України

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Н.С. Качан, Національний університет водного господарства і природокористування, старший викладач кафедри трудових ресурсів і підприємництва, Рівне, Україна

Реферат:

Мета. Створити методику оцінювання синергетичного ефекту від впливу чинників на стан та динамічні зміни у структурі водогосподарського комплексу України (ВГКУ) з використанням інтегрованого індексу сталого водокористування (ІІСВ). Провести аналіз синергетичного ефекту, що виник під впливом сукупності чинників за період 20102012 роки.

Методи. Теоретичну та методологічну основу дослідження складають концепції, що ґрунтуються на найчастіше уживаних в економічному аналізі методах емпіричного та теоретичного аналізу. Cистемно-структурний і синергетичний методологічні підходи стали найбільш актуальними у дослідженні та дозволили розглянути ВГКУ як складну економічну систему, виділяючи окремі елементи та визначаючи зв’язки між ними. Фактологічною основою дослідження є первинні дані статистичного спостереження за станом водних ресурсів, дані основних економічних показників у розрізі регіонів України, показники забезпеченості населення водою, дані медичної статистики про стан здоров’я населення та захворюваності, що прямо чи опосередковано залежать від забрудненості води.

Результати. Доведена доцільність використання синергетичного підходу для оцінювання ефекту від управління змінами у структурі ВГКУ в розрізі регіонів. Подана власна інтерпретація поняття «синергетичний ефект у водогосподарському комплексі» з огляду на визначення інших науковців. Систематизовані параметри за якими можна оцінити синергетичний ефект від впливу чинників на зміну у структурі ВГКУ. Формалізований спосіб оцінки синергетичного ефекту та проведений його розрахунок за період з 2010 по 2012 роки в розрізі регіонів України. На основі аналізу отриманих результатів надані рекомендації щодо доцільності використання запропонованої методики з метою покращення управління зміною у структурі ВГКУ.

Наукова новизна. Уперше запропонована комплексна методика оцінювання стану ВГКУ з урахуванням різних ас-пектів функціонування галузі. На основі синергетичного підходу вперше розроблена методика оцінювання синергетичного ефекту, що виникає в динаміці під впливом факторів, зумовлених природними та антропогенними змінами.

Практична значимість. Запропонована методика оцінювання синергетичного ефекту від управління змінами у ВГКУ на основі ІІСВ є досить простою, універсальною та забезпечує достовірність отриманих результатів. Методика може слугувати інструментом в управлінні водогосподарським комплексом будь-якого регіонального рівня. 

Список літератури / References:

1. Волинчук Ю.В. Синергетичний ефект сталого розвитку регіонів / Ю.В.Волинчук // Фінансовий простір. – 2012. – № 3 (7). – С. 66–70.

Volynchuk, Y.V. (2012), Synergetychnyy efekt stalogo rozvytku [Synergetic effect of sustainable regional development], Finansovyy prostir, no3 (7), pp.66–70.

2. Извекова Е.В. Синергетический эффект как конкурентное преимущество отечественных предприя-
тий и способы его достижения / Е.В.Извекова, А.А.Дорофеева // Економіка промисловості. – 2011. –
№ 2. – С. 93–98.

Izvekova, E.V.(2011), Synergetycheskyy effect kak konkurentnoye preimuscheastvo otechestvennyh predpriyatiy i sposoby ego dostijeniya [Synergistic effect as a competitive advantage of domestic enterprises and methods of its achievement], Ekonomika promyslovosti, no2, pp. 93–98.

3. Водянка Л.Д. Синергетичний ефект у діяльності підприємств: класифікація та підходи до оцінювання / Л.Д.Водянка, І.В.Яскал // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 3. – С. 7–12.

Vodianka, L.D., Yaskal І.V. (2012), Synergetychnyy efekt u dіyalnostі pіdpriyemstv: klasifіkatsіya ta pіdhody do otsіnyuvannya, [Synergetic effect in the enterprise: classification and approaches to assessment], Visnyk Khmelnitskogo natsіonalnogo unіversitetu, no3, pp. 7-12.

4. Нечаєва І.А. Оцінка синергетичного ефекту від створення вертикально-інтегрованих структур / І.А. Нечаєва // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. – 2012. – №1(26). – С. 166–171.

Nechayeva, І.A. (2012), Otsіnka synergetychnogo efektu vid stvorennya verticalnontegrovanyh struktyr [Evaluation of the synergistic effect of creating vertically integrated structures], Visnyk Donbaskoyi derzhavnoyi mashinobudіvnoyi Academiyi. Zbіrnyk Naukovyh Prats, no1 (26), pp. 166–171.

5. Титов Л.Ю. Синергетический и мультипликативный эффект инновационных сетевых структур / Л.Ю. Титов // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 2. – С. 120–126.

Titov, L.Y. (2010), Synergetychnyy y multiplicativnyy efekt innovasionnyh setevyh struktur [Synergistic and multiplicative effect of innovative networking], Audit y finansovyy analiz, no2, pp. 120–126.

6. Федорова Ю.В. Дослідження складових синергетичного ефекту взаємодії учасників промислово-фінансової групи / Ю.В. Федорова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 1. – С. 194–198.

Fedorova, Y.V. (2010), Doslidjennia skladovyh synergetychnogo efektu vzayemodiyi uchasnykiv promyslovo-finansovoyi grupy [Research of components that make up a synergistic effect of interaction between participants of industrial and financial group], Derzhava ta regiony. Seria: Ekonomika ta pidpriyemnytstvo, no1, pp. 194–198.

7. Чудіна О.Л. Синергетичний ефект застосування моделі «граф–тезаурус» при формуванні океанологічних знань у майбутніх фахівців-географів [Електроний ресурс] / О.Л.Чудіна // Електронне фахове видання Науковий вісник Донбасу. – 2013. – № 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2013_4_48.pdf

Chudina, A.L. (2013), Synergetychnyy efekt zastosuvannia modeligraf-tezauruspry formuvanni okeanologichnyh znanu maybutnih fahivtsiv-geografiv [Synergetic effect ofgraph-thesaurusmodel during the process of forming oceanographic knowledge by professional geographers of feature], Electronne fahove vydanniaNaukovyy visnyk Donbasu”, no4, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2013_4_48.pdf, (accessed August 2, 2014)

8. Янковий О.Г. Оцінка синергетичного ефекту виробничо-фінансових систем на основі детермінованих моделей / О.Г.Янковий, Н.В.Мельник, В.О.Янковий // Економіка харчової промисловості. – 2013. – №2 (18). – С. 49–53.

Yankovyi, O.G., Melnik, N.V., Yankovyi, V.O., (2013), Otsinka synergetychnogo efektu vyrobnycho-finansovyh system na osnovi determinovanyh modeley [Evaluation of synergistic effect of industrial and financial systems based on deterministic models”, Economika harchovoi promyslovosti, no 2 (18), pp. 49–53.

9. Янковой А.Г. Синергетический эффект факторов рентабельности собственного капитала предприятия / А.Г.Янковой, Ю.А.Чернецькая // Вестник ВГУ. – 2014. – №1. – С. 149–151.

Yankovoy, A.G., Chernetskaya, Y.A. (2014), Synergeticheskiy efekt factorov rentabelnosti sobstvennogo kapitala predpriyatiya [The synergistic effect of factors that influence on profitability of own capital of company], Vesnik VGU, no1, pp. 149–151.

10. Качан Н.С. Синергетичний підхід у дослідженні структур водогосподарського комплексу України / Н.С.Качан // Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія: Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. – Луцьк, 2010. – Випуск 7 (28). – Ч.1. – С. 299–309.

Kachan, N.S. (2010), Synergetychnyy pidhid u doslidzhenni struktur vodohospodarskogo komplexu Ukrainy [Synergistic approach to learning of structures of Ukrainian hydro-economic complex], Ekonomichni nauky. SeriaEkonomichna teoria ta ekonomichna istoriya”: Zbirnyk naukovyh prats Lutskogo natsionalnogo tehnichnogo universytetu, Vol. 7 (28), part 1, pp. 299–309.

Files:
2015_03_kachan
Date 2015-10-29 Filesize 409.39 KB Download 547

Відвідувачі

3121417
Сьогодні
За місяць
Всього
105
2598
3121417

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал редакційна колегія UkrCat Архів журналу 2015 Зміст №3 2015 Економіка та управління Оцінювання синергетичного ефекту від управління змінами у структурі водогосподарського комплексу України