Передумови формування та критерії прогнозування промислових ендогенних родовищ урану на Українському щиті

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

Г.А. Калашник, доктор геологічних наук, геологорозвідувальна експедиція № 37 Казенного підприємства «Кіровгеологія», головний геофізик, м. Кіровоград, Україна

Реферат:

Мета. Розробка нового підходу до прогнозування промислових ендогенних родовищ урану на базі використання концепції ініціального концентрування урановорудних компонентів на мантійному рівні, виявлених глибинних чинників формування промислових родовищ урану Українського щита (УЩ) з мантійних рудогенних компонентів.

Методика. Аналіз геолого-структурних закономірностей розміщення родовищ урану основних геолого-промислових типів на території УЩ у світлі нових даних про мантійне джерело рудогенних компонентів, у тісному зв'язку з глибинними літосферними та астеносферними неоднорідностями, розломною тектонікою й проявами ультраосновного лужного магматизму.

Результати. Виявлені нові прогнозно-пошукові критерії промислових, у першу чергу, значних за запасами, родовищ урану на верхніх структурних поверхах земної кори з мантійних рудогенних компонентів. Визначені найбільш перспективні площі для проведення подальших різномасштабних геолого-розвідувальних робіт .

Наукова новизна. Істотно уточнені нові погляди на особливості зв'язку глибинної будови УЩ та формування промислових ендогенних родовищ урану. Визначена потенційна уранорудопродуктивность різних літосферних сегментів УЩ на певні геолого-промислові типи уранового зруденіння. Обґрунтовані принципово нові регіональні прогнозно-пошукові критерії ендогенних промислових родовищ урану урановорудної провінції Українського щита. Це дозволило по-новому підійти до прогнозування об'єктів промислового ендогенного уранового зруденіння в різній геологічній обстановці.

Практична значимість. Виконані науково обгрунтовані прогнозні оцінки щодо локалізації уранорудоперспективних територій для виявлення родовищ урану основних геолого-промислових типів УЩ і виділені найбільш перспективні ділянки та об'єкти для подальшого нарощування промислового потенціалу мінерально-сировинної бази урану України.

Список літератури / References:

  1. Генетические типы и закономерности размещения урановых месторождений Украины / [Белевцев Я.Н., Коваль В.Б., Бакаржиев А.Х. и др.]; под ред. Я.Н. Белевцева, В.Б. Коваля. – К.:"Наукова думка", 1995. – 376 с.

Belevtsev, Ya.N., Koval, V.B. and Bakarzhiev, A.Kh. (1995), Geneticheskiye tipy i zakonomernosti razmeshcheniya uranovykh mestorozhdeniy Ukrainy [Genetic Types and Regularities of Location of Uranium Deposits of Ukraine], Naukova Dumka, Kyiv, Ukraine.

  1. Степанюк Л.М. Джерело натрію та урану ураноносних альбітитів, на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку УЩ: міжнародна наукова конференція (Київ 14–16 березня 2012 р.): тези доповідей / Л.М. Степанюк, С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка // Теоретичні питання і практика дослідження метасоматичних порід і руд: ИГМР. – К.: 2012. – С 78–80.

Stepaniuk, L.M. Bondarenko, S.M. and Somka, V.O. (2012), “Source of sodium and uranium cheers nonosnyh albitites, the example Dokuchaievsk field Ingulsk megablock of the UkrSh”, Proc. of the Intern. Sci. Conf. Theoretical Issues and Research Practice Metasomatic Rocks and Ore, Kyiv, March14–16, 2012, IGMO, pp. 78–80.

  1. Крупенников В.А. Мантийный щелочной флюидно-магматический петрогнезис как основной рудообразующий процесс: матер. II межд. симпозиума «Уран – ресурсы, производство» (Москва 26–28 ноября 2008 г.) / В.А. Крупенников – М.: Из-во ФГУП ВИМС, 2008. – С. 28–31.

Krupennikov, V.A. (2008), “Mantle alkaline fluid-magmatic petrognezis as the main ore-forming process”, Proc. of the 2nd Int. Symposium “Uranium - Resources, Production”, Moscow, November 26-28, 2008, FSUE VIMS, Moscow, Russia, pp. 28–31.

  1. Абрамович И.И. Металлогения / Абрамович И.И. – М.: ГЕОКАРТ-ГЕОС, 2010. – 328 с.

Abramovich, I.I. (2010), Metallogeniya [Metallogeny], GEOKART-GEOS, Moscow, Russia.

  1. Летников Ф.А. Флюидные фации континентальной литосферы и проблемы рудообразования / Летников Ф.А // Вестник ОГГН РАН. – 1999. – № 4(10). – 25.

Letnikov, F.A. (1999),The fluid facies of the continental lithosphere and problems mineralization”, Vestnik OGGN RAN, no. 4 (10), pp. 25.

  1. Калашник А.А. Роль глубинных факторов в формировании промышленного эндогенного уранового рудообразования УЩ / А.А. Калашник // Зб. наукових праць УкрДГРІ. – 2013. № 3. – С.33–48.

Kalashnyk, G.A. (2013), “The role of the depth factors in the formation of endogenous industrial uranium ore formation of the UkrSh”, Zbirnyk Naukovykh Prats UkrDGRІ, no. 3, pp. 33–48.

  1. Федоришин Ю.І. Просторова модель глибинної будови літосфери Українського щита у зв’язку з перспективами промислової алмазоносноcті / Ю.І. Федоришин, О.В. Фесенко, О.Б. Денега // Мін. ресурси України. – 2006. – № 3. – С. 8–12.

Fedoryshyn, Yu.I. Fesenko, O.V. and Deneha, O.B. (2006), “The spatial model of the deep structure of the lithosphere of the Ukrainian shield at the prospect of industrial diamond”, Mineralni resursy Ukrainy, no. 3, pp. 8–12.

  1. Причини розміщення родовищ та рудопроявів у шовних зонах Українського щита /Л.С. Галецький, О.В. Орлінська, Д.С. Пікареня [та ін.] // Геол. журн. – 2010. – №2. – С. 14–21.

Galetsky, L.S., Orlinska, O.V. and Pikarenya, D.S. (2010), “Reasons for placing deposits and occurrences in the suture zone of the Ukrainian”, Geologichnyi Zhurnal, no. 2., pp. 14–21.

9. Щербак Д.Н. Найважливіші металогенічні епохи докембрію Українського щита / Д.Н. Щербак, В.А. Михайлов, О.В. Грінченко // Вісник Київського університету. Серія: Геологія. 2004. Вип. 31/32. C. 50–53.

Scherbak, D.N., Mikhailov, V.A. and Grinchenko, A.V. (2004), “The most important metallogenic epoch Precambrian of the Ukrainian Shield”, Bulletin of the Kiev University. Series: Geology, vol.31/32, pp. 50–53.

  1. Радіогеохронологія процесів метасоматозу в кристалічних породах УЩ: міжнародна наукова конференція (Київ 14–16 березня 2012 р.) / О.М. Пономаренко, Л.М.Степанюк, С.Г.Кривдік [та ін.] // Теоретичні питання і практика дослідження метасоматичних порід і руд; ИГМР. – К.: 2012. – С 64–66.

Ponomarenko, O.M., Stepanyuk, L.M. and Kryvdik, S.G. (2012), “Radioheohronology metasomatism processes in crystalline rocks of the UkrSh”, Proc. of the Int. Sci. Conf. Theoretical Issues and Metasomatic Rocks and Ore Research Practice, Kyiv, March 14-16, 2012, IGMO, pp. 64–66.

 

Files:
2015_04_kalashnik
Date 2015-11-03 Filesize 1.25 MB Download 504

Відвідувачі

3120561
Сьогодні
За місяць
Всього
282
1742
3120561

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал концепція журналу UkrCat Архів журналу 2015 Зміст №4 2015 Геологія Передумови формування та критерії прогнозування промислових ендогенних родовищ урану на Українському щиті